Hur fungerar Börssignalers betygssystem?

Hur fungerar Börssignalers betygssystem?

Betygssystemet är framtaget för att på ett tydligt sätt indikera huruvida en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

Bakomliggande analys

Betygssystemet är uppbyggt av flera underliggande modeller som analyserar prisrörelser, trend, momentum, relativstyrka samt beteendevetenskapliga anomalier i underliggande aktie/marknad på flera olika tidshorisonter.

 • I steg ett bedöms den långsiktiga, medellånga och kortsiktiga trenden (upp, ner, sidgående).
 • I steg två bedöms den absoluta styrkan i de olika trenderna.
 • I steg tre analyseras den relativa styrkan i trenderna gentemot börsen som helhet samt gentemot vårt egna urvalsunivers.
 • I steg fyra beräknas den relativa styrkans delta (förändring) över olika tidsperioder.
 • I steg fem kontrolleras aktien gentemot vår avancerade tajmingmodells regelverk för köpsignaler och för säljsignaler.
 • I steg sex analyseras aktien utifrån beteendevetenskaplig anomalier och statistiska samband.
 • I steg sju beräknas aktiens förväntade avkastning samt statistiska sannolikhet till förväntat utfall utifrån en sammanvägning av de första sex stegen.
 • I steg åtta betygssätts aktien/marknaden i ett intervall mellan -7 och +7 där ett betyg över 2 anses vara önskvärt för ägande.

Analysen genomförs i realtid under börsens öppettider och efter stängning varje dag bokförs dagens värde och adderas till historiken för aktien/marknaden.

De olika betygen och dess betydelse

Börssignalers betygssystem

-5 till -7

Ett betyg mellan -5 och -7 är mycket negativ och en aktie med detta betyg bör alltid undvikas. 70 % av alla aktier med negativt betyg befinner sig normalt i detta intervall.

Aktien befinner sig med största sannolikhet i negativ primär- och sekundärtrend, möjligen även högt upp i en rekyl i nedtrenden (s.k. bear market rally), något som ska ses som ett säljläge och inte köpläge.

Aktien uppvisar med största sannolikhet negativ absolut avkastning på både en, två, tre och fyra veckors sikt. Aktien uppvisar även med största sannolikhet en sämre relativ styrka på dessa fyra perioder både gentemot börsen som helhet såsom mot eget urval. Det finns även en stor risk för ytterligare både absolut och relativ försämring.

-2 till -4

Ett betyg mellan -2 och -4 är negativt men samtidigt finns potential för kortsiktig uppgång.

En aktie inom detta intervall befinner sig sannolikt i negativ primärtrend alternativt i en den nedre delen av en konsolideringsfas.

Det finns stor sannolikhet att aktien är översåld och prismässigt nedtryckt. Ett sådant läge ger ofta potential till kortsiktig uppgång på 1-4 veckor.

Något som måste tas i beaktning är att förhållandet mellan avkastning och risk för detta intervall är betydligt sämre än aktier i stabil upptrend, betyg 3-5. Utifrån det avrådes ny positionering men ägs redan aktien finns det statistiska fördelar att ge aktien tid och stänga position enbart om aktien faller över till sämre betyg än -4.

-1 till 0

Ett betyg mellan -1 till 0 är neutral med negativ underton. Aktien befinner sig sannolikt i sidledes konsolidering eller slagig trend utan tydlig riktning.

Det är sannolikt att aktien kommer uppvisa både en sämre absolut som relativ utveckling gentemot börsen som helhet och det egna urvalet för alla perioder upp till fyra veckor.

1 till 2

Ett betyg mellan 1 till 2 är svagt positivt. Aktien befinner sig sannolikt i svagt stigande trend men med otydlig styrka.

Den absoluta utvecklingen förväntas vara positiv på 1-4 veckor men enbart i linje relativt börsen som helhet och relativt det egna urvalet som helhet, oaktat betyg.

3 till 5

Ett betyg mellan 3 till 5 är positivt och en aktie inom detta intervall bör ägas. 75 % av alla aktier med positivt betyg befinner sig normalt i detta intervall.

Aktien befinner sig med största sannolikhet i uppåtgående primär- och sekundärtrend. Aktien uppvisar sannolikt positivt momentum på lång och medellång sikt. Det finns även stor sannolikhet att relativ styrka tilltar.

Aktien kommer med stor sannolikhet ha en positiv absolutavkastning på perioder upp till fyra veckor samt även utvecklas bättre både relativt börsen som helhet samt relativt det egna urvalet, oaktat betyg.

6 till 7

Ett betyg mellan 6 till 7 är positivt men också ovanlig (< 1 %). En aktie befinner sig normalt i detta intervall enbart under kortare perioder.

Aktien befinner sig med största sannolikhet i uppåtgående primärtrend. Aktien uppvisar sannolikt även positivt momentum på lång sikt och även en positiv relativ styrka.

Det finns dock en risk att aktien befinner sig i en tillfällig rekyl som däremot ger möjlighet till tajmat köp i och med nära förestående köpsignal enligt Börssignaler: s avancerade signalmodell. Det kortsiktiga momentumet är sannolikt negativt men en vändning förväntas statistiskt inom 2 veckor.

Aktien förväntas ha en absolutavkastning som är sämre än en aktie med betyg 3 till 5 på upp till två veckors sikt, samt även sämre utveckling relativt börsen som helhet och det egna urvalet, oaktat betyg.

På tre till fyra veckors sikt är det dock mycket stor sannolikhet att aktien uppvisar både den bästa absoluta såsom relativa utvecklingen både jämfört börsen som helhet och det egna urvalet.

Statistik och data

1 januari 2006 – 1 november 2017

Statistik avseende olika betyg för perioden 1 januari 2006 – 1 november 2017 (340 812 mätpunkter). Datan avser absolut avkastning, avkastning relativt OMXSPI samt relativt det egna urvalet under fyra mätperioder (1-4 veckor). Den översta tabellen avser alla de aktier vi bevakar och den undre tabellen är enbart de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 används för kontroll då urvalet eliminerar eventuell snedvridning på grund av vårt fundamentala filter.

Tabellen visar absolut samt relativ avkastning i % för respektive mätperiod (1-4 veckor).
Tabellen visar absolut samt relativ avkastning i % för respektive mätperiod (1-4 veckor).

1 januari 2017 – 1 november 2017

Statistik avseende olika betyg för perioden 1 januari 2017 – 1 november 2017 (41 800 mätpunkter). Datan avser absolut avkastning, avkastning relativt OMXSPI samt relativt det egna urvalet under fyra mätperioder (1-4 veckor). Den översta tabellen avser alla de aktier vi bevakar och den undre tabellen är enbart de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 används för kontroll då urvalet eliminerar eventuell snedvridning på grund av vårt fundamentala filter.

Tabellen visar absolut samt relativ avkastning i % för respektive mätperiod (1-4 veckor).
Tabellen visar absolut samt relativ avkastning i % för respektive mätperiod (1-4 veckor).

Applicering och tips

 

Som enskilt verktyg

Betygssystemet kan med fördel användas för att bygga upp och löpande hantera din aktieportfölj. Du bestämmer vid detta val portföljens ingående parametrar själv, såsom hur många aktier du vill ha i portföljen, dess vikt, fördelning mellan branscher och listor samt hur ofta du vill revidera portföljen och gå igenom dess innehav. Se nedan exempel alternativt våra modellportföljers regelverk för inspiration och stöd.

Exempel 1;

 • Enbart aktier med ett betyg över +2 får ägas.
 • Portföljen skall bestå av 20 svenska aktier från Large Cap och Mid Cap.
 • Portföljen skall vara likaviktad med 5 % per aktie (+/- 2 %).
 • I det fall antal aktier som uppfyller villkor för ägande (betyg över +2) understiger 20 stycken hålls resterande procent i kontanter/räntebärande.
 • Portföljen skall ombalanseras 4 gånger per år efter respektive rapportperiod vilket innebär slutet februari, maj, augusti och november.
 • Nyinvesteringar i form av löpande sparande allokeras vid respektive revideringstillfälle för att hålla ner courtagekostnader och transaktionsintensitet.

Detta är ett enkelt men effektivt sätt att alltid vara exponerad mot de aktier som har bäst förutsättningar och samtidigt ta hänsyn till bolagens kvartalsrapporter och skydda sig mot större individuella och marknadsdrivna nedgångar.

Processen blir att du initialt köper de 20 aktier som betygsätts högst (betyg 3-7) från Large Cap och Mid Cap. Vid första ombalanseringstillfället går du igenom portföljen och säljer de aktier som betygssätts lägre än 3. Du fyller på portföljen med aktier från Large Cap och Mid Cap som rankar högst (rank 3-7), med mål att alltid hålla 20 olika aktier i portföljen och en inbördes vikt om 5 % (+/- 2 %). I det fall det inte finns 20 aktier med betyg över +2 vid ombalanseringstillfället håller du istället kontanter/räntor vilket blir din krockkudde i oroliga tider.

I kombination med en tajmingmodell

Betygssystemet kan med fördel användas i kombination med en tajmingmodell, exempelvis AVANCERAD vilket är Börssignaler: s aktiva signalmodell och modellportfölj.

Exempel 2;

Samma regelverk som i Exempel 1 men där sista punkten byts ut mot

 • Månadssparande allokeras löpande utifrån KÖP-transaktioner i modellportfölj Sverige AVANCERAD.

Som second-opinion

Du har redan gjort din analys över ett bolag, alternativt har du fått information om ett bolag du tycker verkar intressant. Innan du gör ditt inköp vill du få en objektiv åsikt för att säkerställa att du inte bara sett det positiva kring bolaget vilket är ett extremt vanligt misstag (confirmation bias).

Vårt betygssystem kommer alltid ge dig en 100 % objektiv bedömning över aktien och berätta för dig huruvida aktien är fördelaktig att äga eller ej samt om förhållandet mellan risk och avkastning är tillräckligt gynnsamt.

Vi betygsätter alla bevakade aktier i realtid under börsens öppettider och vid stängning varje dag bokförs aktuellt betyg.

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Hur fungerar börssignalers betygssystem?

Scroll to Top