Hur fungerar det?

 • Välj tjänst

  Det första steget du behöver göra är att välja en tjänst som passar din investeringsstil. Att tvinga sig att handla på ett sätt som inte är i linje med din personlighet och stil är sällan hållbart mer än en kort tid.

  Välj AKTIV om du önskar vara dagligt aktiv och PASSIV om du hellre önskar månatlig aktivitet. De flesta av våra kunder väljer dock vårt rabattpaket där du erhåller tillgång både till vår aktiva och passiva tjänst samt till en mycket fördelaktig prissättning.

 • Grundinvestering

  När du valt tjänst och eventuellt underliggande strategi (om passiv), sätt upp ett separat konto (lämpligen KF/ISK) hos din mäklare/bank och köp därefter in dig i redovisad modellportfölj utifrån angivna portföljvikter. På detta sätt får du snabbt upp samma exponering som modellen.

  Säkerställ även att du har valt den för dig billigaste courtageklassen. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

 • Löpande investering

  I vår aktiva tjänst genomför du affärer löpande utifrån de transaktioner som sker i vår aktiva modellportfölj.

  I vår passiva tjänst genomför du första handelsdagen varje ny månad de köp- och säljtransaktioner som fastställs vid avstämningstillfället i respektive modellportfölj (strategi).

  Alla våra tjänster tillhandahåller ingående realtidsredovisning på portföljnivå samt direkt information om transaktioner via e-post.

 • Följ upp och var långsiktig

  Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna portfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats.

  För vår aktiva modell är ett lämpligt avstämningsintervall veckovis. För vår passiva modell fungerar månatligen eller kvartalsvis avstämning utmärkt.

  Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!

Då alla våra tjänster bygger på vår systematiska investeringsmodell och har mycket god riskhantering avråder vi dig till att försöka välja ut “de bästa” aktierna ur våra modeller. Detta leder i 9 fall av 10 enbart till sämre avkastning och större risk. En av styrkorna i våra modeller är ju nämligen eliminering av subjektiva beslut och just känslobaserad investering! • Varför Börssignaler.se

  Vår affärsidé är att leverera en komplett stödtjänst för privata investerare oavsett tidigare erfarenhet.

  I stället för komplicerade analyser och nyhetsbrev bygger vår tjänst på så kallade ‘modellportföljer’ som följs upp i realtid.

  Du som kund erhåller information om förändringar i dessa samt dess sammansättning vid varje givet tillfälle. Till respektive modellportfölj finns fullständig redovisning i realtid avseende bland annat daglig utveckling, NAV-beräkning, sektorallokering, marknadsexponering m.m.

  Vår fokus är investering i kvalitativa bolag vilket innebär att vi inte investerar i förhoppningsbolag. Vi bevakar ej heller bolag med för låg likviditet och till skillnad mot många andra aktörer så kan du i vår tjänst faktiskt genomföra transaktioner till samma pris som vi redovisar.

 • Beskrivning av investeringskaraktär

  Samtliga modellers målsättning är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellernas aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellernas exponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

 • Placeringsinriktning

  Målsättningen med samtliga modeller är absolutavkastande, d.v.s. att skapa positiv avkastning oavsett marknadens utveckling i stort. För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmaste kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Investeringsmodellen innehåller regler för storlek på enskilda aktieinnehav som sammantaget borgar för god riskspridning. Investeringsmodellen innehåller en omfattande systematisk riskhantering där prisutveckling för modellernas enskilda aktieinnehav övervakas kontinuerligt. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning för en enskild aktie minskar eller bedöms som små reduceras eller avvecklas innehavet helt. Modellernas nettoexponering mot aktier kan på så vis sjunka ner till som lägst 0%. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till runt 2 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

 • Marknader

  Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

 • Riskprofil

  Placeringar i aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är alltid förenat med risk. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader som t.ex. förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investering i aktier bör alltid ske på lång sikt.

  Modellernas målsättning är att variera risknivån utefter marknadsförutsättningarna. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning i förhållande till risk bedöms som goda kommer modellerna ha en hög exponering mot aktiemarknaden och därmed förknippade risker för stora kurssvängningar. Aktieexponeringen kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher vilket ytterligare kan bidra till stora kurssvängningar. Kurssvängningarna kan ha sin grund i såväl prisrörelser i marknaden i stort som i prisrörelser på enskilda innehav. Modellerna tillämpar ett systematiskt och kvantitativt regelverk för att dels variera marknadsrisk, dels begränsa och variera specifik bolagsrisk. Genom möjligheten att öka modellernas exponering mot räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, som normalt är förknippade med mindre kurssvängningar, kan risken i modellerna minska.
  Vissa aktier kan sakna möjlighet att omsättas vid den tidpunkt och till det pris som modellen önskar (likviditetsrisk). Börssignaler.se minimerar likviditetsrisken genom att begränsa exponeringen mot aktier med låg omsättning i förhållande till uppskattad handelsvolym från kundbas.

 • Informationsvideo

  Nyfiken på våra tjänster? Låt oss förklara vårt koncept på mindre än en minut innan du läser vidare.

 • Välj tjänst

  Välj den eller de tjänster som passar dig bäst utifrån din egna investeringsstil.

 • Teckna prenumeration

  Acceptera prenumerationsvillkor samt friskrivning och slutför därefter betalning med något av de säkra och snabba betalningssätt som vi erbjuder.

 • Automatisk kontoaktivering

  Ditt konto aktiveras per automatik efter slutförd betalning och du ges omgående tillgång till våra modellportföljer och redovisning för valda tjänster.

 • Konstant bevakning!

  Vår aktiva tjänst bevakar därefter utvalda index och aktier utifrån uppsatta regelverk under börsens öppettider så länge din prenumeration är aktiv. Vår passiva tjänst genomför vid varje månadsskifte en ranking och ombalansering av respektive modellportfölj.

 • Notifiering via e-post

  När en KÖP/SÄLJ-signal triggas i vår aktiva modell skickas omgående ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress och bokförs samtidigt i vår transaktionshistorik på webbsidan. Om du vill kan du även aktivera push-notiser på din smartphone för våra utskick. Ett sätt att göra detta är att lägga till vår användare som VIP och ställa in hur notiser för dessa ska se ut, exempel nedan avser inställning för iPhone.


 • Individuell anpassning

  För vår aktiva modell erbjuder vi möjlighet att inaktivera signaler som du som kund inte känner är intressanta. Exempelvis kan långsiktiga investerare vilja inaktivera SÄLJ-signaler då dessa inte är relevanta för en långsiktig B&H-strategi.

 • Bokföring av transaktion

  I vår aktiva tjänst bokförs transaktioner löpande när de triggas. Samtidigt som de bokförs skickas ett e-postmeddelande till dig som kund.
 • Eventuell orderläggning

  Det är alltid du själv som tar beslut huruvida du vill agera eller ej på triggad signal samt genomför eventuell orderläggning hos din mäklare. Glöm inte bort att signalmodellerna enbart levererar information om ett tekniskt och statistiskt fördelaktigt tillfälle för köp och vinsthemtagning och är alltså inte någon investeringsrekommendation och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

 • Hjälp och support

  En representant från oss finns i stort sätt alltid tillgänglig för att svara på dina frågor och hjälpa dig med din prenumeration, oavsett veckodag. Skicka oss ett DM på Twitter, ett e-mail, slå en signal eller boka in ett möte. Vi finns här för dig i upptrend och i nedtrend!

Börssignaler.se erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis eller till ett rabatterat årspris.

Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

Betalningssätt Information Kostnad
stripe_50 Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com. Din prenumeration aktiveras direkt. 0 kr
paypal 2 Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort. Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
billogram Betalning via faktura. Hanteras genom Billogram. Din prenumeration aktiveras direkt efter det att betalning är oss tillhanda. 19 kr

Säkerhet

Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda!

(Betyg = A) SSL Server Test – Indexinvestering.se
(Betyg = A-) SSL Server Test – SEB.se
(Betyg = B) SSL Server Test – Nordea.se
(Betyg = C) SSL Server Test – Handelsbanken.se

ssl

Vår redovisningsstandard utgår från nedan angivna grundregler för modellerna TREND, SWING och SWING PLUS.

Grundreglerna är framtagna för att vara enkla att applicera men hanterar alla viktiga aspekter i en komplett money-management strategi.

1. Individuell och portföljbaserad riskhantering
2. Dynamisk exponeringsjustering
3. Dynamiskt list/sektor/aktie-urval

Grundreglerna är också det som bidrar till effektivitet, stuktur och eliminering av subjektiva beslut vilket är en central del av våra modellers goda utveckling över tid.

 1. SWING+ (aktier)
  • Vid KÖP-signal initieras en position i aktien motsvarande 1,5 % av eget kapital (EK).
  • Vid första SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 1) stängs 1/3 av alla positioner i aktien.
  • Vid andra SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 2) stängs 1/3 av kvarvarande positioner i aktien.
  • Vid tredje SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 3) stängs 1/3 av kvarvarande positioner i aktien.
  • Vid fjärde SÄLJ-signalen eller DFS (definitiv sälj) säljs alltid 100 % av angiven position vilken därefter bokförs som avslutad.

  För ytterligare information om SWING+ klicka här.

 2. TREND (index)

  Signalmodellen TREND har två typer av signaler.

  1. Huvudsignalen är den trendriktning som gäller för tillfället, KÖP = uppåtgående primärtrend, SÄLJ = nedåtgående primärtrend.
  2. Aktiv signal är en sekundär signal i TREND som vid osäkerhet i marknaden och vid ett eventuellt trendskifte växlar från KÖP till BEHÅLL samt från SÄLJ till BEHÅLL.

  Se Redovisning – TREND för aktuell signalstatus.

  Uppåtgående primärtrend

  • Vid KÖP-signal initieras en position gentemot index, ex. via en indexfond, normalt Avanza Zero alt. XACT OMXS30.
  • TREND växlar vid osäkerhet från KÖP till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering mot index är tillåtet.

  Nedåtgående primärtrend

  • (alt. 1) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och ny KÖP-signal inväntas.
  • (alt. 2) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och en kort position gentemot index tas med 50% av tillgängligt kapital genom köp av instrumentet BLANKA OMX N. Detta ger en 50 % negativ exponering mot index vilket innebär att om index faller 1 % stiger instrumentet 0,5%, om index däremot stiger 1 % faller instrumentet med 0,5%.
  • (alt. 2) TREND växlar vid osäkerhet från SÄLJ till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering är tillåtet.
 3. SWING (index)
   • Vid KÖP-signal initieras en lång position i index med hjälp av en Mini Future*.

  Positionsstorlek: 8 % av tillgängligt kapital på kontot.
  Hävstång: 12x (medför initial automatisk SL på 8% genom inbyggd knock).

  • Vid första SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 1) i SWING 1 stängs 1/3 av samtliga SWING-positioner i index.
  • Vid andra SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 2) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index.
  • Vid tredje SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 3) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index, resterande (~34%) löper till dess glidande stoploss (GLS) på -8% från högsta notering efter inköp triggas.
  • Vid SÄLJ-signal i SWING 2 stängs 100 % av samtliga SWING-positioner.
  • Vid GLS-signal säljs alltid 100 % av SWING-positionen och bokförs därefter som avslutad.
Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får på vår sida “Vanliga frågor“. Klicka på länken för att gå dit.