Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

• Börssignaler är en finansiell stödtjänst för alla över 18 år.
• När du skapar ett konto hos Börssignaler så ingår du också ett avtal med oss.
• Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.
• Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig info med undantag för de uppgifter Bolaget enligt lag behöver spara.

1.1 Denna integritetspolicy gäller då MJS Indexinvest AB org. nr 559024-0130, Boo Strandväg 1H, 132 36 Saltsjö-Boo, e-post info@indexinvestering.se (”Börssignaler”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Börssignaler behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Börssignaler ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter som du har låtit Börssignaler få del av, inklusive att du har en relation till Börssignaler får lämnas ut till tredje part enligt avsnitt 4.1-4.3.

1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Börssignaler. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta Börssignaler skriftligen via kontaktformulär, chatt eller e-post. Börssignaler kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för namn och e-post samt sådan information som Börssignaler enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Börssignaler. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla rättsliga förpliktelser samt möjliggöra egen kommunikation till dig som tidigare kund.

2. Vilka uppgifter behandlar Börssignaler om dig?

2.1 Börssignaler samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Börssignaler från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto, såsom namn, val av tjänst och kontaktuppgifter samt annan information du själv lagrat i vårt gränssnitt. Börssignaler samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se avsnitt 7.

2.2 Börssignaler kan även i framtiden komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Börssignaler får del av från tredje parter. De tredje parter som Börssignaler hämtar uppgifter från finns vid var tid angivna på Börssignalers hemsida. Genom att skapa ett Börssignaler-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Börssignaler samt att Börssignaler sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Börssignaler lämnar ut användarens personuppgifter till samma parter i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Börssignaler kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Börssignaler för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Börssignaler kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Börssignalers rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Börssignalers rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Börssignaler.

3. Varför behandlar Börssignaler uppgifter om dig?

• Vi behandlar uppgifter om dig och den information du anger i vårt gränssnitt för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.
• Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas i ex marknadsundersökningar.
• I framtiden kan du också få erbjudanden och reklam från Börssignaler anpassade för dig. Om du inte vill ha erbjudanden så ber du om att få dem inaktiverade, vilket kommer respekteras.

3.1 Börssignaler behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Börssignaler personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Börssignaler. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Börssignalers berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 Börssignaler behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Detta görs mot bakgrund av Börssignalers berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

3.3 Om du inte vill att Börssignaler behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Börssignaler via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.

4. Tredje parter

• Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data, men aldrig uppgifter som namn eller personnummer.
• Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.
• Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Börssignaler som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Börssignaler, kommer att lämnas ut till Börssignalers samarbetspartners, om användaren aktivt väljer att gå vidare och godkänner detta i samband med ett presenterat erbjudande om privatekonomiska tjänster från Börssignalers samarbetspartners och därmed godkänner att den kundsekretess som gäller för uppgifterna hävs. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten, gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Börssignaler ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Börssignalers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Börssignaler att genomföra behandlingen.

4.3 Börssignaler kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Börssignalers räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Börssignaler, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Börssignaler engagerar för Börssignalers marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Börssignaler som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Börssignaler och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett Börssignaler-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

5. Ändring av policyn

• Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.
Börssignaler har rätt att när som helst ändra denna policy. Börssignaler ska med rimligt varsel via hemsida eller gränssnitt underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Börssignaler innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Börssignaler genom att avsluta ditt konto hos Börssignaler.

6. Skyddet för personuppgifter

• Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Börssignaler. Börssignaler har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

7. Cookies m.m

• Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjlig.

7.1 Tjänsterna på Börssignalers webbsida och i gränssnittet använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Börssignaler ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Börssignaler samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Börssignaler tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

7.2 När du använder Börssignalers gränssnitt på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Börssignaler lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Börssignaler ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att använda gränssnittet godkänner du att Börssignaler lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Börssignaler ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Börssignaler lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avsluta ditt konto.

8. Rättigheter och kontaktinformation

• Börssignaler är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen.
• Börssignaler värnar om dina rättigheter och har satt upp funktioner för att du ska kunna efterfråga tillgång till dina personuppgifter, dataportabilitet m.m.
• Kontakta oss gärna om du har frågor.
• Om du är missnöjd kan du kontakta Börssignalers dataskyddsombud.
• Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Datainspektionen.

8.1 Börssignaler är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Börssignaler har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se vidare nedan.

8.2 Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Börssignaler ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Börssignaler kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via kontaktformulär.

8.3 Tveka inte att kontakta Börssignaler om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

MJS Indexinvestering AB
Dataskyddsombud: Mikael Jonasson
E-post: info@borssignaler.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Dataskyddsombudet. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se