Modellbeskrivning

Modellbeskrivning

Vår tjänst är framtagen för dig som vill bli en långsiktigt framgångsrik investerare och samtidigt ha kontroll över hela beslutsprocessen, inklusive full insyn i förvaltningen men utan att behöva genomföra allt analysarbete själv.

Investeringsfilosofi

Vi väljer investeringar i aktier för att det är där de stora möjligheterna finns. Grunden för vårt sätt att arbeta ligger i att undvika felinvesteringar och att investera i de aktier där en kursuppgång är på gång.

Vår tanke är att investera i lönsamma stabila bolag i en uppgångsfas. Och att göra detta systematiskt för att undvika påverkan av den mänskliga felfaktorn.

Marknad / urvalsunivers

Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning i dagsläget, fler marknader kan komma att adderas löpande. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

Vår målsättning är att vara absolutavkastande vid en investeringshorisont övertigande 36 månader, att jämföra med 196 månader (16 år) för Stockholmsbörsen som helhet.

Målsättning

Målsättningen för våra portföljtjänster är att de ska hjälpa dig att slå börsen. Med det menar vi att avkastningen från respektive portfölj skall överträffa en relevant indexfond. Men vi begränsar oss inte till att enbart titta på den relativa avkastningen, utan vi vill också att du undviker stora förluster, d.v.s. vi föredrar en jämn avkastning över tid. På tre års skikt är vårt mål att våra portföljer alltid ska uppvisa en positiv avkastning.

Vi anser att aktiv förvaltning ska bidra till högre avkastning än börsen i upptrend och lägre nedgång än börsen i nedtrend.

Placeringsinriktning

En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellens aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellens totala marknadsexponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till 1-6 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

Urvalsprocess / strategi

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. I detta steg tittar vi på ett antal fundamentala parametrar, bland annat lönsamhet, tillväxt och skuldsättning, samt förändringen över tid. Bolag som uppfyller våra villkor tillåts därefter genomgå nästa steg i urvalsprocessen.

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelsen, trenden, momentumet, den relativa styrka i relation till andra aktier i vår bevakning och till relevanta index. Utöver den tekniska analysen analyseras även beteendevetenskapliga anomalier och statistiska samband.

Att låta fundamental och teknisk analys samverka bådar för mycket goda resultat till väldigt attraktiv avkastning/risk-profil. 

Riskhantering

Placeringar i aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är alltid förenat med risk. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader som t.ex. förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investering i aktier bör alltid ske på lång sikt.

Modellernas målsättning är att variera risknivån utefter marknadsförutsättningarna. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning i förhållande till risk bedöms som goda kommer modellerna ha en hög exponering mot aktiemarknaden och därmed förknippade risker för stora kurssvängningar. Aktieexponeringen kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher vilket ytterligare kan bidra till stora kurssvängningar. Kurssvängningarna kan ha sin grund i såväl prisrörelser i marknaden i stort som i prisrörelser på enskilda innehav. Modellerna tillämpar ett systematiskt och kvantitativt regelverk för att dels variera marknadsrisk, dels begränsa och variera specifik bolagsrisk. Genom möjligheten att öka modellernas exponering mot räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, som normalt är förknippade med mindre kurssvängningar, kan risken i modellerna minska.

Vissa aktier kan sakna möjlighet att omsättas vid den tidpunkt och till det pris som modellen önskar (likviditetsrisk). Börssignaler.se minimerar likviditetsrisken genom att begränsa exponeringen mot aktier med låg omsättning i förhållande till uppskattad handelsvolym från kundbas.

Våra modellportföljer

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

START

Svenska investmentbolag
max 13 aktier (norm 5, min 4 för 100% exponering)
max 25% per enskild aktie
10 000 SEK
Månadsvis ombalansering
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

STANDARD (20)

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
max 20 aktier (norm. 20, min 10 för 100% exponering)
max 10% per enskild aktie
20 000 SEK
Månadsvis ombalansering
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

STANDARD (50)

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
max 50 aktier (norm. 45-50, min 20 för 100% exponering)
max 5% per enskild aktie
30 000 SEK
Månadsvis ombalansering
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

OMX

Svenska storbolag (OMXS30)
max 30 aktier (norm. 10-15, min 7 för 100% exponering)
max 15% per enskild aktie
30 000 SEK
Månadsvis ombalansering
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

SMÅBOLAG

Svenska småbolag (Mid Cap, Small Cap, First North)
max 20 aktier (norm. 20, min 15 för 100% exponering)
max 6.6% per enskild aktie
50 000 SEK
Månadsvis ombalansering
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Normal positionsstorlek
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

AVANCERAD

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
2%
max 50 aktier (norm. 35, min 17 för 100% exponering)
max 6% per enskild aktie
200 000 SEK
Daglig handel (norm. 2-3 transaktioner per dag)
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only

Modellportfölj

Urval
Normal positionsstorlek
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Marknadsexponering
Klassificering

AVANCERAD (USA)

Amerikanska storbolag (Dow Jones, S&P500, Nasdaq)
2%
max 80 aktier (norm. 70, min 17 för 100% exponering)
max 6% per enskild aktie
200 000 USD
Daglig handel (norm. 5-8 transaktioner per dag)
Dynamisk, 0-100%
0-100 Equity, long only