Modellbeskrivning

Modellbeskrivning

Investeringsfilosofi

Vi väljer investeringar i aktier för att det är där de stora möjligheterna finns. Grunden för vårt sätt att arbeta ligger i att undvika felinvesteringar och att investera i de aktier där en kursuppgång är på gång.

Vår tanke är att investera i lönsamma stabila bolag i en uppgångsfas. Och att göra detta systematiskt för att undvika påverkan av den mänskliga felfaktorn.

Marknad / urvalsunivers

Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning i dagsläget, fler marknader kan komma att adderas löpande. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

Vår målsättning är att vara absolutavkastande vid en investeringshorisont övertigande 36 månader, att jämföra med 196 månader (16 år) för Stockholmsbörsen som helhet.

Målsättning

Målsättningen för våra portföljtjänster är att de ska hjälpa dig att slå börsen. Med det menar vi att avkastningen från respektive portfölj skall överträffa en relevant indexfond. Men vi begränsar oss inte till att enbart titta på den relativa avkastningen, utan vi vill också att du undviker stora förluster, d.v.s. vi föredrar en jämn avkastning över tid. På tre års skikt är vårt mål att våra portföljer alltid ska uppvisa en positiv avkastning.

Vi anser att aktiv förvaltning ska bidra till högre avkastning än börsen i upptrend och lägre nedgång än börsen i nedtrend.

Placeringsinriktning

En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellens aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellens totala marknadsexponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till 1-6 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

Urvalsprocess / strategi

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. I detta steg tittar vi på ett antal fundamentala parametrar, bland annat lönsamhet, tillväxt och skuldsättning, samt förändringen över tid. Bolag som uppfyller våra villkor tillåts därefter genomgå nästa steg i urvalsprocessen.

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelsen, trenden, momentumet, den relativa styrka i relation till andra aktier i vår bevakning och till relevanta index. Utöver den tekniska analysen analyseras även beteendevetenskapliga anomalier och statistiska samband.

Att låta fundamental och teknisk analys samverka bådar för mycket goda resultat till väldigt attraktiv avkastning/risk-profil. 

Hantering av risk

Marknadsrisk

När man investerar i aktier så innebär det ofrånkomligen att investeringarna riskerar att förlora i värde. Tittar man på historisk avkastning för börsen så har den i genomsnitt varit 6-9% årligen. Sätter man det i relation till sämsta perioden från en topp till en botten, -40% så inser man snabbt att risken att börja vid fel tidpunkt kan vara förödande. Vår erfarenhet är att helt centralt för att lyckas med aktieinvesteringar, är att man hanterar den risken. Därför har vi lagt mycket tankearbete på att minska risken för stora förluster och integrerat flera metoder i vår investeringsprocess:

  1. Köp bara bolag med vinst och tillväxt. Undviker man förlust- och förhoppningsbolag så undviker man i stora delar negativa överraskningar.
  2. Köp bara bolag som är på väg upp. Genom att inte försöka pricka bottnar och toppar utan istället hänga med i redan påbörjade uppgångar så minskar risken att hamna fel. Och vi behåller pengar i kassan om börsen generellt befinner sig i en nedgång.
  3. Sälj om kursutvecklingen börjar vika. Eftersom börsens värdering av bolag hela tiden pendlar fram och tillbaka så har vi som princip att sälja en aktie när vi ser tydliga tecken på att kursutvecklingen viker.

De ovanstående delarna sammantaget resulterar i en aktieportfölj som varierar sin exponering över tid. När börsen är på väg upp fyller vi hela portföljen med aktier, när den är på väg ned så behåller vi mer pengar i kassan.

Eftersom vi är aktiva med att justera exponeringen mot aktier så minskar risken att vi får stora förluster och därmed minskar risken att vi kommer in vid fel tidpunkt i marknaden. Vi gillar konceptet att det aldrig är för sent att börja spara i aktier.

Inte alla ägg i en korg

Vi har konstruerat regelverket för våra modellportföljer så vi aldrig ska ha för mycket investerat i en enda aktie, utan modellportföljerna sprider sina investeringar på flera aktier. Det är en grundläggande och viktig princip vid investeringar att aldrig lägga alla ägg i samma korg.

Likviditetsrisk

Vissa aktier på börsen kan ha begränsad omsättning. För att minska risken att vi tillsammans driver upp eller ner aktiekurser i en omfattning så att det påverkar vårt resultat negativt, så väljer vi att endast investera i aktier där vi bedömer att aktiens omsättning på börsen är tillräckligt hög för att undvika denna risk.

Glöm inte att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida vinster och att en investering kan gå upp såväl som ned i värde.

Vår tjänst är framtagen för dig som vill bli en långsiktigt framgångsrik investerare och samtidigt ha kontroll över hela beslutsprocessen, inklusive full insyn i förvaltningen men utan att behöva genomföra allt analysarbete själv.

Våra modellportföljer

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

START

Svenska investmentbolag
Max 13 aktier
Max 25% per enskild aktie
Min 10 000 SEK
Varje månadsskifte
3 transaktioner per månad (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

STANDARD (20)

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
Max 20 aktier
Max 10% per enskild aktie
Min 20 000 SEK
Varje månadsskifte
14 transaktioner per månad (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

STANDARD (50)

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
Max 50 aktier
Max 5% per enskild aktie
Min 30 000 SEK
Varje månadsskifte
22 transaktioner per månad (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

OMX

Svenska storbolag (OMXS30)
Max 30 aktier
Max 15% per enskild aktie
Min 30 000 SEK
Varje månadsskifte
10 transaktioner per månad (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

SMÅBOLAG

Svenska småbolag (Mid Cap, Small Cap, First North)
Max 20 aktier
Max 6.6% per enskild aktie
Min 50 000 SEK
Varje månadsskifte
20 transaktioner per månad (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Normal positionsstorlek
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

AVANCERAD

Svenska storbolag (Large Cap, Mid Cap)
2% av portföljvärdet
Max 50 aktier
Max 6% per enskild aktie
Min 200 000 SEK
Varje dag
2 transaktioner per dag (snitt)
Dynamisk, 0-100%

Modellportfölj

Urval
Normal positionsstorlek
Diversifiering
Riskhantering
Kapitalkrav
Handelsintensitet
Transaktionsintensitet
Marknadsexponering

AVANCERAD (USA)

Amerikanska storbolag (Dow Jones, S&P500, Nasdaq)
2% av portföljvärdet
Max 80 aktier
Max 6% per enskild aktie
Min 200 000 USD
Varje dag
4 transaktioner per dag (snitt)
Dynamisk, 0-100%