Modellen

Nedan finner du en beskrivning av vår aktiva modell SWING PLUS samt hur de olika underliggande regelverken samverkar.

SWING PLUS är en aktiv s.k. swingtrading modell. Swing-trading innebär medelkort positionering med en normal innehavstid på någon vecka till någon månad. Investeringsuniverset är svenska kvalitativa aktier utvalda utifrån fundamental och teknisk filtrering. Modellen är en s.k. long-only modell vilket innebär att den ej tillåts blanka/korta aktier. Modellen arbetar i sekundärtrend, med understöd av uppåtgående primärtrend.

 • 1. Filtering (fundamentalt)

  Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet beaktas filtrerar modellen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.

 • 2. Filtrering (tekniskt)

  I steg två appliceras en teknisk analys där bolagets primärtrend (eg. 3-5 år) analyseras. Bolag som uppvisar en negativ primärtrend exkluderas helt. Detta innebär normalt att cirka hälften av de kvarvarande bolagen från första urvalet nu också försvinner. Antalet bolag efter steg två är nu någonstans mellan 100-150, vilket lämpar sig utmärkt som bruttourval i portfölj- och exponeringssynpunkt.

 • 3. Aktiv bevakning och analys med TREND- och MOMENTUM-modell (TA)

  De två första stegen är mycket viktiga för att skapa en kvalitativ bruttolista av bolag till den aktiva bevakningen och de löpande analyserna. I steg tre bevakar modellen förändringar i både primär- och sekundärtrend samt analyserar pris, flöde och momentum i de dagliga rörelserna. Detta för att snabbt finna och indikera tekniskt och statistiskt fördelaktiga KÖP-, VINSTHEMTAGNINGS- och SÄLJ-tillfällen.


KÖP-signaler

Modellen är framtagen för att finna och indikera bästa tänkbara inköpstillfälle i kvalitativa bolag genom att invänta en rekyl (nedgång) i primärtrenden (huvudtrenden). Modellen läser av rekylens storlek, intensitet och momentum. När intensitet och negativt momentum avtagit, en botten formats samt initialt positivt uppåtgående momentum indikerats tillåts modellen signalera KÖP. Det förutsätter dock att aktien uppvisar rätt risk/reward och övriga underliggande villkor för köp är uppfyllda. Ett exempel på övrigt villkor är att aktiens primärtrend är obruten.

Inköp av ett kvalitativt (växande och lönsamt) bolag efter en rekyl i en stabil upptrend skapar ytterst goda förutsättningar för hög avkastning med väldigt begränsad risk sett över tid.

SÄLJ-signaler

Om köptillfället är viktigt så är säljtillfället kritiskt! Det är säljtillfället som avgör huruvida transaktionen är lönsam eller ej. Vår modell har flera försäljningsstrategier som arbetar sida vid sida. Respektive strategi optimerad för sitt specifika scenario. SÄLJ-signalerna är uppdelade i två olika system: Individuell (normal) försäljning och Portföljbaserad försäljning.

 • Normal försäljning

  Benämns ‘VH‘, helt enkelt en förkortning av vinsthemtagning. Denna typ av försäljningssignal triggas normalt i ett positivt sentiment. Modellen arbetar med ett antal olika regelverk sida vid sida. De är alla optimerade för olika scenarios. Exempelvis genomförs försäljning p.g.a. onormalt stor positiv intradagsrörelse under hög volym, försäljning p.g.a. avtagande momentum i sekundärtrend, försäljning p.g.a. försämrad relativstyrka gentemot börsen som helhet men även försäljning p.g.a. att aktien fallit ur sin primärtrend – fokus i detta fall blir bästa tänkbara försäljning på ett s.k. bear market rally (rekyl upp i nedtrenden).

  Alla regelverk är optimerade för sitt scenario och beroende på aktiens aktuella tillstånd nyttjas rätt exit-strategi utifrån bästa tänkbara risk-reward vid varje givet tillfälle.

  • Vid en normal försäljning ‘VH‘ säljs alltid 1/3 av positionen.
  • Nedskalningen sker i fyra (4) steg. På fjärde (4) försäljningen säljs hela den kvarvarande positionen. Denna sista typ av försäljning benämns ‘DFS‘, definitiv sälj signal.
 • Portföljbaserad försäljning

  Att hantera KÖP-/SÄLJ-signaler i enskilda aktier är modellens bas, men för att skapa en strategi krävs ett helhetstänk, ett portföljtänk. Vi behöver ha ett regelverk för hur en portfölj av flera aktier ska sättas samman, hur de ska samverka och hur allokering och exponering ska styras.

  Allokering

  Egentligen, hur många aktier portföljen får hålla vid ett och samma tillfälle. Att lämna allokeringen helt öppen är inte fördelaktigt ur vare sig risk- eller avkastningsaspekt. Det medför enbart att du som investerare ‘värmer pengar’ i aktier som inte presterar, det medför också att positionsstorleken i varje enskild aktie blir väldigt liten vilket i sin tur kräver högre kapitalkrav för att kunna hantera en nedskalning i fyra (4) steg.

  Utifrån ingående modellanalyser över de senaste 10-15 åren har vi sett att vår strategi passar bäst i portföljer med 30-70 innehav. I dagsläget har vi valt en maxgräns på 50 innehav vilket ger ett mycket bra förhållande mellan exponering, avkastning, risk samt transaktionsintensitet. Det är även ett lämpligt antal för att vara överskådligt och hanterbart i denna typ av tjänst.

  Denna maxgräns på antal innehav i portföljen styrs genom regelverket MAXPOS. MAXPOS ser till att det innehav som har sämst normaliserad avkastning, det vill säga avkastningen sett till aktiens innehavstid i portföljen, säljs av för att bereda plats till en ny KÖP-signal som triggats. Den nya köpsignalen har bättre risk/reward och större statistisk sannolikhet att leverera än den aktie som presterat sämst i portföljen. Denna regel är också ett skydd för portföljen på aktienivå även om den hanteras på portföljnivå, tänk stop loss – fast dynamisk och med hänsyn tagen till hela portföljen.

  Vid MAXPOS-signal säljs alltid HELA innehavet i aktien, oavsett antal köp och positionsstorlek.

  Exponering

  Egentligen, hur stor andel aktier portföljen får hålla vid ett givet tillfälle. Här måste ett regelverk finnas för att inte tillåta modellen att springa över 100%. Detta för att undvika att ställa krav på kreditlina eller krav på tillskott av kapital.

  För att hantera exponeringsstyrningen i portföljen finns ett regelverk som heter EXPO, regelverket arbetar i likhet med MAXPOS genom att sälja den aktie som har sämst normaliserad avkastning om en ny KÖP-signal triggas när portföljen är fullinvesterad (>98.5% exponering). Denna försäljning skapar likviditet för att kunna utföra KÖP-transaktionen.

  Vid EXPO-signal säljs alltid HELA innehavet i aktien, oavsett antal köp och positionsstorlek.


  Både MAXPOS- och EXPO-regelverket har i sin tur underliggande regelverk för att förhindra ett antal oönskade situationer, exempelvis följande:

  En KÖP-signal får EJ trigga i en aktie som sålts samma dag via VH/MAXPOS/EXPO-regelverket. Detta för att minimera transaktionskostnader och eliminera att en KÖP-signal i Aktie X triggar MAXPOS/EXPO i Aktie X (samma aktie).

  En MAXPOS/EXPO-signal får EJ trigga i en aktie som köpts under de senaste fem (5) handelsdagarna. Varje aktie som tas in i portföljen får således en vecka på sig att bevisa att de platsar. Modellanalyser visar tydligt ett avtagande positivt beta över innehavstiden där de efter cirka en månad normalt har samma beta som index. Och har de inte presterat de första 1-2 veckorna är sannolikheten låg att de ska börja prestera senare – allt annat lika.

  I det fall alla aktier i portföljen är nyare än fem (5) handelsdagar säljs de i följande ordning, sämsta aktien som är 5 dagar, därefter sämsta aktien som är 4 dagar, 3 dagar, 2 dagar, 1 dag osv.


Vanliga frågor och svar

 • Varför återköper ni en aktie som precis såldes?

  Detta får enbart ske i det fall en MAXPOS/EXPO-signal var anledningen till försäljningen. Det som skedde då var helt enkelt att aktien var den sämsta i portföljen sett till normaliserad avkastning (dvs. avkastning sett till innehavstid). Och eftersom vår modell enbart arbetar med fakta och ej försöker förutspå eller gissa vad som händer i en aktie kan modellen omöjligtvis vid försäljningstillfället veta att en KÖP-signal kommer att trigga i samma aktie dagen efter. I det fall vi hade gissat och gissat fel hade den sämsta aktien bibehållits i portföljen vilket är extremt negativt.

  Den spärr vi har satt är att det inte får ske samma dag, däremot dagen efter är godkänt enligt regelverket. Det är viktigt att förstå att modellen inte tar hänsyn till vilken aktie det är – bara att det är en aktie med mycket god risk/reward.

  Modellen är också byggt för att utesluta mentala fällor – ex. att inte köpa en aktie dyrare än du sålde för i går. Något som tyvärr är väldigt vanligt då du som mänsklig investerare föredrar att ha rätt och vill bevisa det genom att inte köpa dyrare än du precis sålde för.

  Transaktionskostnader är viktigt, men i detta fall försumbar i sin helhet (0.0075% av EK, beräknat med 0.25% retail courtage).

 • Hur kan ni redovisa en köpkurs som är högre än dagens högsta kurs? / Hur kan ni redovisa en säljkurs som är lägre än dagens lägsta kurs?

  Vår modell arbetar rakt mot marknaden och om en signal (KÖP/SÄLJ) triggas så läses orderboken av vid det exakta tillfället. För KÖP-signaler läses ASK-priset av och för SÄLJ-signaler BID-priset. Skillnaden mellan BID och ASK kallas för spread och är det du betalar för att kunna genomföra transaktionen utöver courtage-kostnad. Det pris som du oftast ser hos din mäklare/bank är aktiens “senaste pris”, det är även det som oftast anges i tabellen “senaste avslut”.

  Då vår modell inte tar hänsyn till huruvida en affär görs vid aktuellt trigger-tillfälle eller ej utan enbart läser av aktuell BID/ASK så kan det uppstå tillfällen då ingen handel skedde på angiven kurs. Det innebär att du som kund har kunnat köpa in dig billigare, alternativt sälja dyrare. Du har helt enkelt diffen på din sida. Tacka och ta emot.

  Om signalen är giltig ändå? Absolut – det har inget med huruvida handel skedde eller ej på BID/ASK utan styrs utifrån “senaste pris” – däremot vill vi inte redovisa “senaste pris” då du som kund skulle ha väldigt svårt att kunna handla på detta pris eftersom ingen hänsyn då tas till spreaden.

 • Hur många transaktioner per dag kan jag förvänta mig?

  SWING PLUS är en aktiv modell och arbetar på daglig basis. Historiskt har modellen genererat 5-8 transaktioner dag, då inräknat både KÖP och SÄLJ på individuell nivå (både hela och 1/3 positioner) samt portföljstyrda signaler såsom MAXPOS/EXPO. Under perioder kan dock aktiviteten vara betydligt lägre men även mycket högre. Vi har haft korta perioder med 25-30 transaktioner/dag, då i samband med en bottenformation i en större och bred marknadsrekyl. Detta är helt i enlighet med hur modellen ska arbeta.

  De flesta signalerna triggas kring öppning (09.00 – 10.00) samt efter USA öppnat och inför stängning (15.30 – 17.30). Då modellen är så pass långsiktig som den är så går det utmärkt att samla upp dagens affärer till “efter jobbet” och då utföra transaktionerna innan stängning 17.30 – något många av våra kunder väljer att göra.

 • Äter courtaget inte upp all vinst?

  Även om modellen är relativt aktiv så är courtagekostnaden liten sett till totalt kapital och år. Fyra transaktioner (hela) per dag med 0,25% retail courtage, 250 handelsdagar och 1,5% positionsstorlek ger en årlig courtagekostnad på 3,75% per år.  Vid 0,15% courtage är kostnaden 2,25% per år och vid 0,05% courtage är kostnaden 0.75% per år.

  Courtagekostnad är för närvarande ej inkluderad i vår redovisning. Vi arbetar dock på en systemlösning med dynamiskt portföljhantering där du som kund själv anger kapital, positionsstorlek och courtagenivå och således får en individuell modellportfölj. Vår förhoppning är att få denna på plats under 2017-2018.

 • Är utdelning inkluderad i era historiska resultat?

  Våra modellanalyser har ej tagit hänsyn till utdelning i de aktier portföljen ägt. Däremot hanterar vår systemlösning utdelning i modellportföljen från och med april 2017. Utdelning bokas upp på likviddagen och bokförs i transaktionshistoriken samt kopplas till aktuell position i redovisningen ‘aktuell portfölj’.

  Utdelningens storlek per år uppskattas till 2-4%. Det innebär att utdelningarna från portföljen väger upp courtagekostnaderna om inte helt så till väldigt stor del.