Vanliga frågor

Frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna om oss och våra tjänster. Använd sökfunktionen för att enklare hitta ditt svar. Om du mot förmodan inte finner ditt svar så ställ frågan till oss så kommer vi inom kort besvara den och publicera svaret på denna sida såvida den ej är av privat karaktär.

Sök efter ett svar

Betalning och säkerhet (3)


Börssignaler.se
erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

Betalningssätt Information Kostnad
stripe_50 Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com. Din prenumeration aktiveras direkt. 0 kr
paypal 2 Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort. Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
billogram Betalning via faktura. Hanteras genom Billogram. Din prenumeration aktiveras direkt efter det att betalning är oss tillhanda. 29 kr
Hjälpte detta svar dig?
0
0

Om du önskar byta tjänst, ändra betalningsperiodicitet eller avsluta din prenumeration vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Hjälpte detta svar dig?
1
8

Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda!

(Betyg = A) SSL Server Test – Indexinvestering.se
(Betyg = A-) SSL Server Test – SEB.se
(Betyg = B) SSL Server Test – Nordea.se
(Betyg = C) SSL Server Test – Handelsbanken.se

ssl

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Om oss (10)

Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.

Som kund hos oss kan du istället med hjälp av vårt verktyg alternativt vår portföljhantering sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Nej. Börssignaler.se / indexinvestering.se (MJS Indexinvest AB) står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

För ytterligare information se prenumerationsvillkor och friskrivning.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.
Som kund hos oss får du istället ta del av våra tekniska köp- och säljsignaler för att sedan sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Hjälpte detta svar dig?
1
0
Hjälpte detta svar dig?
1
0

Samtliga modellers målsättning är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellernas aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellernas exponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning i dagsläget, fler marknader kan komma att adderas löpande. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Målsättning med våra modeller är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellens aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellens totala marknadsexponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%.

För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till runt 2 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

 

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Placeringar i aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är alltid förenat med risk. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader som t.ex. förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investering i aktier bör alltid ske på lång sikt.

Modellernas målsättning är att variera risknivån utefter marknadsförutsättningarna. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning i förhållande till risk bedöms som goda kommer modellerna ha en hög exponering mot aktiemarknaden och därmed förknippade risker för stora kurssvängningar. Aktieexponeringen kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher vilket ytterligare kan bidra till stora kurssvängningar. Kurssvängningarna kan ha sin grund i såväl prisrörelser i marknaden i stort som i prisrörelser på enskilda innehav. Modellerna tillämpar ett systematiskt och kvantitativt regelverk för att dels variera marknadsrisk, dels begränsa och variera specifik bolagsrisk. Genom möjligheten att öka modellernas exponering mot räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, som normalt är förknippade med mindre kurssvängningar, kan risken i modellerna minska.

Vissa aktier kan sakna möjlighet att omsättas vid den tidpunkt och till det pris som modellen önskar (likviditetsrisk). Börssignaler.se minimerar likviditetsrisken genom att begränsa exponeringen mot aktier med låg omsättning i förhållande till uppskattad handelsvolym från kundbas.

Vår målsättning är att vara absolutavkastande vid en investeringshorisont övertigande 36 månader.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Börssignaler.se (Indexinvestering.se) och dess tjänster drivs av MJS Indexinvest AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt. Ansvarig revisor för bolaget är Baker Tilly Mapema Aktiebolag.

Börssignaler.se är en finansiell stödtjänst som erbjuds av aktiebolaget MJS Indexinvest AB.

Bolaget grundades 2015 av Mikael Jonasson. Mikael har lång erfarenhet av finansmarknaderna samt stor kunskap inom marknadspsykologi, teknisk analys och systemutveckling.

Modellerna är i sig utvecklade under många år men idén började med ett eget behov av att tydliggöra regelverk och automatisera vissa delar av den löpande bevakningen för att spara tid. Medan detta arbete pågick blev det tydligt att det var många andra som letade efter samma sak, nämligen automatiserad enkel och tydlig bevakning samt ett regelverk som levererar riskjusterad avkastning.

Idén bolagiserades under 2015 och har utvecklats löpande sedan dess. Läs mer om oss och bolaget på sidan Bakgrund (öppnas i nytt fönster).

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Vår affärsidé är att leverera en komplett stödtjänst för privata investerare oavsett tidigare erfarenhet.

I stället för komplicerade analyser och nyhetsbrev bygger vår tjänst på så kallade ‘modellportföljer’ som följs upp i realtid.

Du som kund erhåller information om förändringar i dessa samt dess sammansättning vid varje givet tillfälle. Till respektive modellportfölj finns fullständig redovisning i realtid avseende bland annat daglig utveckling, NAV-beräkning, sektorallokering, marknadsexponering m.m.

Vår fokus är investering i kvalitativa bolag vilket innebär att vi inte investerar i förhoppningsbolag. Vi bevakar ej heller bolag med för låg likviditet och till skillnad mot många andra aktörer så kan du i vår tjänst faktiskt genomföra transaktioner till samma pris som vi redovisar.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Portföljhantering (21)

Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i våra månatliga modellportföljer till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs. Sista handelsdagen varje månad preliminärbokar vi vilka aktier som kommer köpas och säljas samt hur många och till vilken kurs. Första handelsdagen varje månad definitivbokar vi dessa till öppningskursen. I våra dagligt handlade modellportföljer redovisas alltid alla transaktioner i realtid utan fördröjning och med hänsyn taget till aktuell spread (skillnad mellan köp- och säljkurs).

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Nej. Samtliga modellportföljer är klassificerade som ‘0-100 Equity Long Only’ vilket innebär att de tillåts balansera sin exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Det innebär att 100 % kontanter/likvider tillåts i det fall ingen bevakad aktie uppfyller villkor för att inkluderas i strategin.

Värt att notera är att strategierna inte tar hänsyn till sitt jämförelseindex trend utan om det finns bolag som fortfarande uppfyller fundamentala och tekniska villkor individuellt så kommer strategierna allokeras mot dessa. Utfasning av exponering mot aktier kommer således ske successivt vid en större marknadskorrektion.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Våra modellanalyser har ej tagit hänsyn till utdelning i de aktier portföljen ägt. Däremot hanterar vår systemlösning utdelning i modellportföljerna från och med april 2017. Utdelning bokas upp på likviddagen och bokförs i transaktionshistoriken samt kopplas även till aktuellt innehav.

Utdelningens storlek per år uppskattas till 2-4%. Det innebär att utdelningarna från portföljen till stor del väger upp courtagekostnaderna.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Detta får enbart ske i det fall försäljningen var portföljstyrd. Det som skedde då var helt enkelt att aktien var den sämsta i portföljen sett till normaliserad avkastning (dvs. avkastning sett till innehavstid). Och eftersom vår modell enbart arbetar med fakta och ej försöker förutspå eller gissa vad som händer i en aktie kan modellen omöjligtvis vid försäljningstillfället veta att en KÖP-signal kommer att trigga i samma aktie dagen efter. I det fall vi hade gissat och gissat fel hade den sämsta aktien bibehållits i portföljen vilket är extremt negativt.

Den spärr vi har satt är att det inte får ske samma dag, däremot dagen efter är godkänt enligt regelverket. Det är viktigt att förstå att modellen inte tar hänsyn till vilken aktie det är – bara att det är en aktie med fördelaktigt förhållande mellan risk och avkastning.

Modellen är också byggt för att utesluta mentala fällor – ex. att inte köpa en aktie dyrare än du sålde för i går. Något som tyvärr är väldigt vanligt då du som mänsklig investerare föredrar att ha rätt och vill bevisa det genom att inte köpa dyrare än du precis sålde för.

Transaktionskostnader är viktigt, men i detta fall försumbar i sin helhet (0.0075% av PV, beräknat med 0.25% retail courtage).

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Vi rekommenderar att lägga alla ordrar innan öppning första handelsdagen varje månad. Normalt har du minst 10-15h på dig då vi preliminärbokar kring 18.00 sista handelsdagen och i bland har du även en hel helg emellan.

I och med att alla inköp sker i callen kan du utan risk lägga din order till exempelvis 110 kr även om vår preliminära kurs är 100 kr. I callen fastställs nämligen det så kallade jämnviktspriset. Om det exempelvis blir 102 kr så får du köpa för 102. Blir det 95 får du köpa för 95. Blir det 108 så får du köpa för 108. Blir det däremot 111 kr så genomförs inte affären – så vår rekommendation är att lägga med lite marginal. Vi köper också för öppningspris och vår redovisning matchar då ditt inköp exakt.

Hjälpte detta svar dig?
2
0

Vår modell arbetar rakt mot marknaden och om en signal (KÖP/SÄLJ) triggas så läses orderboken av vid det exakta tillfället. För KÖP-signaler läses ASK-priset av och för SÄLJ-signaler BID-priset. Skillnaden mellan BID och ASK kallas för spread och är det du betalar för att kunna genomföra transaktionen utöver kostnaden för courtage. Det pris som du oftast ser hos din mäklare/bank är aktiens “senaste pris”, det är även det som oftast anges i tabellen “senaste avslut”.

Vår modell tar inte hänsyn till huruvida en faktisk affär görs vid aktuellt signaltillfälle utan läser enbart av aktuell BID/ASK . Detta medför att det kan uppstå tillfällen då ingen handel skedde på angiven kurs. Det innebär dock enbart att du som kund har kunnat köpa in dig billigare, alternativt sälja dyrare. Du har helt enkelt differensen på din sida. Bara att tacka och ta emot.

Om signalen är giltig ändå? Absolut – det har inget med huruvida handel skedde eller ej på BID/ASK utan styrs utifrån “senaste pris” – däremot vill vi inte redovisa “senaste pris” då du som kund skulle ha väldigt svårt att kunna handla på detta pris eftersom ingen hänsyn då tas till spreaden.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Det beror helt på underliggande marknad och respektive bolags individuella och relativa styrka samt huruvida de uppfyller grundläggande krav utifrån respektive strategis regelverk. Vid en större sektorrotation eller exempelvis en större marknadskorrektion är det mer sannolikt att fler bolag byts ut. Svaga sektorer och bolag i dessa kommer exkluderas och vid en marknadskorrektion kommer bolag som har nära följsamhet (beta) mot index att exkluderas först. Utan extraordinära händelser uppskattar vi att 10-20% av ingående bolag byts ut och ersätts mot starkare diton varje månad.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Modellportfölj AVANCERAD handlas dagligen. Historiskt har modellen genererat 0-5 transaktioner dag. Antalet transaktioner styrs dock utifrån marknadsförutsättningar och kan under kortare perioder både vara högre.

De flesta transaktionerna sker vid öppning (09.00 – 10.00) samt efter USA öppnat och inför stängning (15.30 – 17.30). Då modellen är så pass långsiktig som den är så går det utmärkt att samla upp dagens affärer till “efter jobbet” och då utföra transaktionerna innan stängning 17.30 – något många av våra kunder väljer att göra.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

I och med att modellportföljen handlas dagligen så kan du när som helst allokera nytt kapital mot modellen, för att inte hamna ur fas avseende marknadsexponering behöver du balansera upp dina innehav så att dess procentuella vikt (vikt %) matchar modellportföljens.

I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att din portfölj som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att växla över exponering mot portföljens innehav så genomför du dessa transaktioner.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Veckovis alternativt månadsvis avstämning fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj. Det enda undantaget är om tidpunkten är nära förestående ett månadsskifte, i ett sådant fall kan det vara mer fördelaktigt, framförallt ur kostnadssynpunkt, att avvakta månadsskiftet och köpa in portföljen efter det att månadens transaktioner är genomförda.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

Efter stängning sista handelsdagen varje månad görs en avstämning av modellportföljen och samtliga transaktioner preliminärbokas till respektive akties slutkurs. Du som kund har då tid på dig att inför öppning nästkommande handelsdag lägga motsvarande orders som genomförs till öppningskurs. Efter börsen öppnat varje ny månad definitivbokar vi samtliga transaktioner till samma öppningskurs som du som kund köpt för vilket medför att vi hela tiden redovisar samma kurs som du handlat till.

I samband med månadsskiftet är det också lämpligt att investera eventuellt månadssparande. I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att portföljen som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att likaviktat flytta över till portföljens innehav så genomförs det vid ett månadsskifte för att även då hålla ner courtagekostnader / transaktionskostnader.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Månatligen eller kvartalsvis avstämning efter respektive rapportperiod fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Det finns många aktörer där ute som ”manipulerar” sina track-records och genom olika metoder får utfallet att se bättre ut än verkligheten. Vi vill hellre ”underdriva” än överdriva och tenderar att vara väl defensiva i alla resultatuppdateringar. De resultat som publiceras ska praktiskt kunna replikeras av samtliga kunder och inte bara se bra ut i en simulerad miljö där alla variabler optimeras till det bästa tänkbara utfallet.

Månadsmodeller
Vi rekommenderar att justering av innehav sker inom 1 vecka från det att en ny portföljfördelning är redovisad.

Dagligt handlade modeller
Vi rekommenderar att position initieras samma dag. Vi har dock gjort ingående analyser och jämförelser mellan signalkurs, stängningskurs samma dag och öppningskurs dagen efter och skillnaderna är små (~0,5%).

 

Hjälpte detta svar dig?
0
0

I modellportfölj AVANCERAD säljs antingen 33% (1/3 av befintlig position) eller hela positionen (100%)

33% säljs i det fall transaktionen avser en vinsthemtagning, alternativt en nedskalning på grund av sämre förhållande mellan risk och avkastning.

100% säljs i följande tre fall;

 1. Om en position redan har skalats ner i tre steg.
 2. Om en aktie uppvisar så dåligt förhållande mellan risk och avkastning att den ej längre platsar i portföljen utifrån modellens regelverk.
 3. Om aktien är den sämsta aktien i portföljen sett till normaliserad avkastning (avkastning sett till innehavstid) och en signal för nytt KÖP triggas samtidigt som portföljen antingen är maximalt exponerad (100%) eller håller maximalt antal samtidiga innehav (50).
Hjälpte detta svar dig?
0
0

Våra månadsmodeller är framtagna för att passa investerare med mindre kapital medan våra två avancerade portföljer kräver både större engagemang och större kapital för att kunna handlas fullt ut enligt regelverk och med korrekt riskhantering.

Månatligt handlade modellportföljer

Start: min 10 000 SEK
OMX: min 15 000 SEK
Standard (20): min 20 000 SEK
Standard  (50): min 30 000 SEK
Småbolag: min 50 000 SEK

För våra modellportföljer med daglig handel rekommenderar vi minst 200 000 SEK för svenska bolag och 200 000 USD för amerikanska bolag.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

I vår handelsplattform (https://app.borssignaler.se) anger du ditt kapital under Anpassat kapital, redovisningen matchas då mot det kapital du angivit och utför alla beräkningar åt dig.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

KÖP
Ja – det är fullt möjligt att flera köp genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.

SÄLJ
Ja – det är fullt möjligt att flera försäljningar genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Ja.

I modellportfölj AVANCERAD bevakar vi marknaden i realtid och transaktioner kan ske när som helst under börsens öppettider. De flesta transaktionerna tenderar dock att ske i samband med börsöppning (09.00-09.30), när USA öppnar på eftermiddagen (15.00-16.00) samt inför stängning (17.15-17.30).

Perioden 17.15-17.30 är extra speciell, förutom att det ofta är aningen mer volatilt inför stängning så är perioden också ett s.k. tidsfönster för ett antal av modellens underliggande vinsthemtagnings- och försäljningssignaler. Tidsfönstret är uppsatt för att undvika att signaler triggas felaktigt på ”intradagsspikar” samt för att underlätta handel för våra kunder då en stor andel väljer att samla upp dagens transaktioner och genomföra dem inför stängning.

Inga transaktioner kan ske utanför börsens öppettider men det kan triggas signaler i slutcallen vilket i praktiken blir svårt att genomföra då den inte kommer bokföras förrän när börsen är stängd, det är dock ovanligt och best practice är att då genomföra transaktionen dagen efter.

Värt att notera är även att det finns en viss leveranstid avseende e-postnotiser vilket vi inte kan styra över utan är en fördröjning som beror på både nätverksbelastning och mottagande server, brandvägg, spamskydd etc. Detta kan medföra att vissa e-postnotiser tar flera minuter att levereras till din inbox. Vi rekommenderar dig därför att använda vår handelsplattform (https://app.borssignaler.se) , detta då vi där alltid kan redovisa transaktioner utan någon som helst fördröjning.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Det är generellt inte nödvändigt. Modellerna är så pass långsiktiga och antalet bolag som byts ut varje månad är normalt enbart en mindre del av portföljen. Om det däremot enbart är några få dagar kvar till ett månadsskifte kan det ur kostnadssynpunkt vara fördelaktigt att avvakta för att minimera antalet transaktioner.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Månadsmodellernas innehav revideras en gång per månad. Bevakade bolag analyseras, rankas och filtreras utifrån respektive strategis regelverk. Urvalet sker baserat på slutkurs sista handelsdagen varje månad och inköp/försäljning görs till öppningskurs första handelsdagen varje månad.

Våra avancerade modeller handlas dagligen.

Hjälpte detta svar dig?
1
0

Ja.

Sedan den 1/1 2018 tar även modellportfölj AVANCERAD hänsyn till ett innehavs individuella betyg. Betygsfunktionen är implementerad i två steg och kontrolleras under tidsfönstret mellan 17.15-17.30 varje dag.

 1. Om ett aktie har ett betyg < 0 sänks risken i portföljen genom att modellen säljer 1/3 av innehavet. Därefter sätts en individuell karens på tio dagar för att successivt och utan panik skala ur positionen i aktien inom 4-6 veckor.
 2. Om en aktie har en betyg < -4 och en absolutavkastning som är negativ sänks risken i portföljen genom att modellen omgående säljer hela innehavet. Det gäller även om en aktie med tidigare betyg < 0 skalats ner och även om aktien är i karens.

Dessa två regelverk är en del av modellens nedsideskydd och hjälper till att hantera risken i portföljen framförallt i en sidgående marknad samt i nedtrend. I upptrend är det framförallt regelverken för maximal exponering och maximalt antal innehav som ser till att aktier med dåligt förhållande mellan risk och avkastning avyttras för att bereda plats åt aktier med bättre förhållande.

På köpsidan finns sedan 1/1 2018 även ett regelverk som enbart tillåter att transaktionen får genomföras om aktien vid transaktionstillfället har ett betyg på 0 eller högre. Detta är en något mer aggressiv inställning än våra månadsmodeller vilka ställer krav på betyg 3 eller högre. Anledningen till att modellportfölj AVANCERAD kan vara mer aggressiv avseende betyg är att modellen agerar i realtid och har möjlighet att tajma inköp betydligt bättre. AVANCERAD har även möjlighet att skala ur eller sälja en position när som helst under månaden till skillnad mot våra modellportföljer med månadsvis ombalansering.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Även om modellen är relativt aktiv så är courtagekostnaden liten sett till totalt kapital och år. Fyra transaktioner (hela) per dag med 0,25% retail courtage, 250 handelsdagar och 1,5% positionsstorlek ger en årlig courtagekostnad på 3,75% per år.  Vid 0,15% courtage är kostnaden 2,25% per år och vid 0,05% courtage är kostnaden 0.75% per år.

Courtagekostnad är för närvarande ej inkluderad i vår redovisning. Vi arbetar dock på en systemlösning med dynamiskt portföljhantering där du som kund själv anger kapital, positionsstorlek och courtagenivå och således får en individuell modellportfölj. Vår förhoppning är att få denna på plats under 2018.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Vid initialt inköp av modellportföljen utgår du från redovisad procentuell vikt (vikt %) för respektive aktie.

Positionsstorleken för nya köp är i dagsläget 2%*. Detta kan komma att justeras. Positionsstorlek anges alltid i e-postutskick och i transaktionshistoriken för modellen.

* Positionsstorleken beräknas på ditt portföljvärde, det vill säga marknadsvärdet på dina innehav + eventuell kassa.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Tjänster (3)

Typ av investerare:
[icon name=”icon-check-empty”] Daytrader (kort sikt, intradag)
[icon name=”icon-check”] Swingtrader/”aktiv” (medellång sikt, veckor till månader)
[icon name=”icon-check”] Månadssparare/”semi-passiv” (lång sikt, månader till år)
[icon name=”icon-check”] Buy & Hold (lång sikt, månader till år)

Typ av strategi:
[icon name=”icon-check-empty”] Blankning (Long/short)
[icon name=”icon-check-empty”] Contrarian
[icon name=”icon-check”] Mean-Reversion
[icon name=”icon-check”] Momentum (FA/TA)
[icon name=”icon-check”] Trendföljande

Riskpreferens:
[icon name=”icon-check”] Riskavert
[icon name=”icon-check”] Riskneutral
[icon name=”icon-check”] Högrisk

Hjälpte detta svar dig?
0
2

För att få en rättvis bild över våra modellers prestation och riskhantering rekommenderar vi att du ger dem minst 12 månader. Våra modellers mål är att leverera absolut avkastning på alla investeringsperioder överstigande 36 månader, detta skall sättas i perspektiv med att Stockholmsbörsen historiskt krävt 192 månader (16 år) för att leverera absolut avkastning om investering skedde vid sämsta tänkbara tillfälle.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Samtliga modeller tar hänsyn till utdelningar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet adderas till portföljens kassa. Avseende aktiesplittar justeras inköpspriser för öppna positioner manuellt.

Marknadsbevakningen tar hänsyn till utdelningar genom att modellen är applicerad på SIX Return Index vilket inkluderar utdelningar.
Aktiebevakningen underliggande data korrigeras för aktiesplittar i den mån korrigerad kurs tillhandahålls av SIX.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Urvalsprocess (2)

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet och tillväxt beaktas filtrerar modellen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelser, trend, momentum, relativ styrka samt beteendevetenskapliga anomalier. Att låta fundamental och teknisk analys samverka bådar för mycket goda resultat till väldigt attraktiv avkastning/risk-profil.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Verktyg (3)

Vårt aktieverktyg är framtaget för att vara ett enkelt analysverktyg för dig som investerare att ta redo på om en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

Med verktyget kan du både analysera din befintliga aktieportfölj med några få klick men även filtrera fram vilka aktier som uppfyller villkor för ägande just idag.

I listan på denna sida finner du vårt betyg för samtliga aktier vi bevakar, oaktat om de uppfyller våra fundamentala kvalitetsvillkor eller ej.

Våra generella riktlinjer är att äga aktier med en positiv rank > 2 (+3 till +7) och undvika aktier med en negativ rank, framförallt -4 till -7.

Inom kort kommer du även kunna spara din egna personliga portfölj samt sätta notiser för förändringar i betyg.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Betygssystemet är framtaget för att på ett tydligt sätt indikera huruvida en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

Bakomliggande analys

Betygssystemet är uppbyggt av flera underliggande modeller som analyserar prisrörelser, trend, momentum, relativstyrka samt beteendevetenskapliga anomalier i underliggande aktie/marknad på flera olika tidshorisonter.

 • I steg ett bedöms den långsiktiga, medellånga och kortsiktiga trenden (upp, ner, sidgående).
 • I steg två bedöms den absoluta styrkan i de olika trenderna.
 • I steg tre analyseras den relativa styrka i trenderna gentemot börsen som helhet samt gentemot vårt egna urvalsunivers.
 • I steg fyra beräknas den relativa styrkans delta (förändring) över olika tidsperspektiv.
 • I steg fem kontrolleras aktien gentemot vår avancerade tajmingmodells regelverk för köpsignaler och för säljsignaler.
 • I steg sex analyseras aktien utifrån beteendevetenskaplig anomalier och statistiska samband.
 • I steg sju beräknas aktiens förväntade avkastning samt statistiska sannolikhet till förväntat utfall utifrån en sammanvägning av de första sex stegen.
 • I steg åtta betygssätts aktien/marknaden i ett intervall mellan -7 och +7 där ett betyg över 2 anses vara önskvärt för ägande.

De olika betygen och dess betydelse

 

Börssignalers betygssystem

-5 till -7

Ett betyg mellan -5 och -7 är mycket negativ och en aktie med detta betyg bör alltid undvikas. 70 % av alla aktier med negativt betyg befinner sig normalt i detta intervall.

Aktien befinner sig med största sannolikhet i negativ primär- och sekundärtrend, möjligen även högt upp i en rekyl i nedtrenden (s.k. bear market rally), något som ska ses som ett säljläge och inte köpläge.

Aktien uppvisar med största sannolikhet negativ absolut avkastning på både en, två, tre och fyra veckors sikt. Aktien uppvisar även med största sannolikhet en sämre relativ styrka på dessa fyra perioder både gentemot börsen som helhet såsom mot eget urval. Det finns även en stor risk för ytterligare både absolut och relativ försämring.

-2 till -4

Ett betyg mellan -2 och -4 är negativt men samtidigt finns potential för kortsiktig uppgång.

En aktie inom detta intervall befinner sig sannolikt i negativ primärtrend alternativt i en den nedre delen av en konsolideringsfas.

Det finns stor sannolikhet att aktien är översåld och prismässigt nedtryckt. Ett sådant läge ger ofta potential till kortsiktig uppgång på 1-4 veckor.

Något som måste tas i beaktning är att förhållandet mellan avkastning och risk för detta intervall är betydligt sämre än aktier i stabil upptrend, betyg 3-5. Utifrån det avrådes ny positionering men ägs redan aktien finns det statistiska fördelar att ge aktien tid och stänga position enbart om aktien faller över till sämre betyg än -4.

0 till -1

Ett betyg mellan 0 till -1 är neutral med negativ underton. Aktien befinner sig sannolikt i sidledes konsolidering eller slagig trend utan tydlig riktning.

Det är sannolikt att aktien kommer uppvisa både en sämre absolut som relativ utveckling gentemot börsen som helhet och det egna urvalet för alla perioder upp till fyra veckor.

1 till 2

Ett betyg mellan 1 till 2 är svagt positivt. Aktien befinner sig sannolikt i svagt stigande trend men med otydlig styrka.

Den absoluta utvecklingen förväntas vara positiv på 1-4 veckor men enbart i linje relativt börsen som helhet och relativt det egna urvalet som helhet oaktat betygskategorier.

3 till 5

Ett betyg mellan 3 till 5 är positivt och en aktie inom detta intervall bör ägas. 75 % av alla aktier med positivt betyg befinner sig normalt i detta intervall.

Aktien befinner sig med största sannolikhet i uppåtgående primär- och sekundärtrend. Aktien uppvisar sannolikt positivt momentum på lång och medellång sikt. Det finns även stor sannolikhet att relativ styrka tilltar.

Aktien kommer med stor sannolikhet ha en positiv absolutavkastning på perioder upp till fyra veckor samt även utvecklas bättre både relativt börsen som helhet samt relativt det egna urvalet oaktat betyg.

6 till 7

Ett betyg mellan 6 till 7 är positivt men också ovanlig (< 1 %). En aktie befinner sig normalt i detta intervall enbart under kortare perioder. Aktien befinner sig med största sannolikhet i uppåtgående primärtrend. Aktien uppvisar sannolikt även positivt momentum på lång sikt och även en positiv relativ styrka. Det finns dock en risk att aktien befinner sig i en tillfällig rekyl som däremot ger möjlighet till tajmat köp i och med nära förestående köpsignal enligt Börssignaler: s avancerade signalmodell. Det kortsiktiga momentumet är sannolikt negativt men en vändning förväntas statistiskt inom 2 veckor.

Aktien förväntas ha en absolutavkastning som är sämre än en aktie med betyg 3 till 5 på upp till två veckors sikt, samt även sämre utveckling relativt börsen som helhet och det egna urvalet, oaktat betyg.

På tre till fyra veckors sikt är det dock mycket stor sannolikhet att aktien uppvisar både den bästa absoluta såsom relativa utvecklingen både jämfört börsen som helhet och det egna urvalet.

Statistik och data

1 januari 2006 – 1 november 2017

Statistik avseende olika betyg för perioden 1 januari 2006 – 1 november 2017 (340 812 mätpunkter). Datan avser absolut avkastning, avkastning relativt OMXSPI samt relativt det egna urvalet under fyra mätperioder (1-4 veckor). Den översta tabellen avser alla de aktier vi bevakar och den undre tabellen är enbart de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 används för kontroll då urvalet eliminerar eventuell snedvridning på grund av vårt fundamentala filter.

1 januari 2017 – 1 november 2017

Statistik avseende olika betyg för perioden 1 januari 2017 – 1 november 2017 (41 800 mätpunkter). Datan avser absolut avkastning, avkastning relativt OMXSPI samt relativt det egna urvalet under fyra mätperioder (1-4 veckor). Den översta tabellen avser alla de aktier vi bevakar och den undre tabellen är enbart de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 används för kontroll då urvalet eliminerar eventuell snedvridning på grund av vårt fundamentala filter.

Applicering och tips

Som enskilt verktyg

Betygssystemet kan med fördel användas för att bygga upp och löpande hantera din aktieportfölj. Du bestämmer vid detta val portföljens ingående parametrar själv, såsom hur många aktier du vill ha i portföljen, dess vikt, fördelning mellan branscher och listor samt hur ofta du vill revidera portföljen och gå igenom dess innehav. Se nedan exempel alternativt våra modellportföljers regelverk för inspiration och stöd.

Exempel 1;

 • Enbart aktier med ett betyg över +2 får ägas.
 • Portföljen skall bestå av 20 svenska aktier från Large Cap och Mid Cap.
 • Portföljen skall vara likaviktad med 5 % per aktie (+/- 2 %).
 • I det fall antal aktier som uppfyller villkor för ägande (betyg över +2) understiger 20 stycken hålls resterande procent i kontanter/räntebärande.
 • Portföljen skall ombalanseras 4 gånger per år efter respektive rapportperiod vilket innebär slutet februari, maj, augusti och november.
 • Nyinvesteringar i form av löpande sparande allokeras vid respektive revideringstillfälle för att hålla ner courtagekostnader och transaktionsintensitet.

Detta är ett enkelt men effektivt sätt att alltid vara exponerad mot de aktier som har bäst förutsättningar och samtidigt ta hänsyn till bolagens kvartalsrapporter och skydda sig mot större individuella och marknadsdrivna nedgångar.

Processen blir att du initialt köper de 20 aktier som betygsätts högst (betyg 3-7) från Large Cap och Mid Cap. Vid första ombalanseringstillfället går du igenom portföljen och säljer de aktier som betygssätts lägre än 3. Du fyller på portföljen med aktier från Large Cap och Mid Cap som rankar högst (rank 3-7), med mål att alltid hålla 20 olika aktier i portföljen och en inbördes vikt om 5 % (+/- 2 %). I det fall det inte finns 20 aktier med betyg över +2 vid ombalanseringstillfället håller du istället kontanter/räntor vilket blir din krockkudde i oroliga tider.

I kombination med en tajmingmodell

Betygssystemet kan med fördel användas i kombination med en tajmingmodell, exempelvis AVANCERAD vilket är Börssignaler: s aktiva signalmodell och modellportfölj.

Exempel 2;

Samma regelverk som i Exempel 1 men där sista punkten byts ut mot

 • Månadssparande allokeras löpande utifrån KÖP-transaktioner i modellportfölj Sverige AVANCERAD.

Som second-opinion

Du har redan gjort din analys över ett bolag, alternativt har du fått information om ett bolag du tycker verkar intressant. Innan du gör ditt inköp vill du få en objektiv åsikt för att säkerställa att du inte bara sett det positiva kring bolaget vilket är ett extremt vanligt misstag (confirmation bias).

Vårt betygssystem kommer alltid ge dig en 100 % objektiv bedömning över aktien och berätta för dig huruvida aktien är fördelaktig att äga eller ej samt om förhållandet mellan risk och avkastning är tillräckligt gynnsamt.

Vi betygsätter alla bevakade aktier i realtid under börsens öppettider och vid stängning varje dag bokförs aktuellt betyg.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vår modell definierar aktuell marknadsregim* samt fastställer aktuell primärtrend och ranking i realtid genom att analysera all tillgänglig makro- och finansiell data för över 40 olika marknader.

* Inflationell expansion, deflationell expansion, recession, stagflation

Verktyget hjälper dig att allokera kapital mot de marknader som uppvisar bäst förutsättningar för fortsatt tillväxt samt där förhållandet mellan förväntad avkastning och accepterad risk är som högst.

Det finns många sätt att applicera marknadsbevakningen vid direkt investering i index eller som marknadshedge mot en aktieportfölj. Enkla strategier som visat sig vara mest fördelaktiga ur historiskt perspektiv är följande;

 • Äg index så länge BETYG > 3 samt TREND = KÖP
 • Äg index så länge BETYG > -3 oavsett TREND
 • Äg index så länge TREND = UPP eller BEHÅLL
 • Äg index så länge BETYG => 0

Denna del av Börssignalers tjänst kommer utvecklas framöver och exempelvis erbjuda möjlighet till att skapa och följa egen indexportfölj, möjlighet till notiser för egenvalda regler samt utökat stöd avseende exponeringsrekommendationer utifrån egna regler.

Avstämning genomförs lämpligen vid varje månadsskifte.

Hjälpte detta svar dig?
0
0

Load More

Behöver du personlig hjälp? Chatta gärna med oss!

De flesta frågor löses oftast enkelt via chatten. Vi är också nästan alltid tillgängliga, skulle vi mot förmodan inte vara det återkopplar vi via e-post.