Frågor och svar

Välj kategori och klicka på respektive flik för att hitta svaret du söker.

Information

Informationsvideo

Varför Börssignaler.se


Vår affärsidé är att leverera en komplett stödtjänst för privata investerare oavsett tidigare erfarenhet.

I stället för komplicerade analyser och nyhetsbrev bygger vår tjänst på så kallade ‘modellportföljer’ som följs upp i realtid.

Du som kund erhåller information om förändringar i dessa samt dess sammansättning vid varje givet tillfälle. Till respektive modellportfölj finns fullständig redovisning i realtid avseende bland annat daglig utveckling, NAV-beräkning, sektorallokering, marknadsexponering m.m.

Vår fokus är investering i kvalitativa bolag vilket innebär att vi inte investerar i förhoppningsbolag. Vi bevakar ej heller bolag med för låg likviditet och till skillnad mot många andra aktörer så kan du i vår tjänst faktiskt genomföra transaktioner till samma pris som vi redovisar.
Beskrivning av investeringskaraktär

Samtliga modellers målsättning är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellernas aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellernas exponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

Beskrivning av investeringskaraktär


Samtliga modellers målsättning är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellernas aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellernas exponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

Placeringsinriktning


Målsättningen med samtliga modeller är absolutavkastande, d.v.s. att skapa positiv avkastning oavsett marknadens utveckling i stort. För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmaste kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Investeringsmodellen innehåller regler för storlek på enskilda aktieinnehav som sammantaget borgar för god riskspridning. Investeringsmodellen innehåller en omfattande systematisk riskhantering där prisutveckling för modellernas enskilda aktieinnehav övervakas kontinuerligt. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning för en enskild aktie minskar eller bedöms som små reduceras eller avvecklas innehavet helt. Modellernas nettoexponering mot aktier kan på så vis sjunka ner till som lägst 0%. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till runt 2 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

Marknader


Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

Riskprofil


Placeringar i aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är alltid förenat med risk. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader som t.ex. förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investering i aktier bör alltid ske på lång sikt.

Modellernas målsättning är att variera risknivån utefter marknadsförutsättningarna. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning i förhållande till risk bedöms som goda kommer modellerna ha en hög exponering mot aktiemarknaden och därmed förknippade risker för stora kurssvängningar. Aktieexponeringen kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher vilket ytterligare kan bidra till stora kurssvängningar. Kurssvängningarna kan ha sin grund i såväl prisrörelser i marknaden i stort som i prisrörelser på enskilda innehav. Modellerna tillämpar ett systematiskt och kvantitativt regelverk för att dels variera marknadsrisk, dels begränsa och variera specifik bolagsrisk. Genom möjligheten att öka modellernas exponering mot räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, som normalt är förknippade med mindre kurssvängningar, kan risken i modellerna minska.
Vissa aktier kan sakna möjlighet att omsättas vid den tidpunkt och till det pris som modellen önskar (likviditetsrisk). Börssignaler.se minimerar likviditetsrisken genom att begränsa exponeringen mot aktier med låg omsättning i förhållande till uppskattad handelsvolym från kundbas.

Betalning och säkerhet

Betalningsalternativ


Börssignaler.se
erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis eller till ett rabatterat årspris.

Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

BetalningssättInformationKostnad
stripe_50Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com. Din prenumeration aktiveras direkt.0 kr
paypal 2Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort. Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
billogramBetalning via faktura. Hanteras genom Billogram. Din prenumeration aktiveras direkt efter det att betalning är oss tillhanda.19 kr
Säkerhet


Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda!

(Betyg = A) SSL Server Test - Indexinvestering.se
(Betyg = A-) SSL Server Test - SEB.se
(Betyg = B) SSL Server Test - Nordea.se
(Betyg = C) SSL Server Test - Handelsbanken.se

ssl

Grundregler och best practice

Information


Vår redovisningsstandard utgår från nedan angivna grundregler.
Grundreglerna är framtagna för att vara enkla att applicera men hanterar alla viktiga aspekter i en komplett money-management strategi.

1. Individuell och portföljbaserad riskhantering
2. Dynamisk exponeringsjustering
3. Dynamiskt list/sektor/aktie-urval

Grundreglerna är också det som bidrar till effektivitet, stuktur och eliminering av subjektiva beslut vilket är en central del av våra modellers goda utveckling över tid.

Aktiv

 

 • Vid KÖP-signal initieras en position i aktien motsvarande 1,5 % av eget kapital (EK).
 • Vid första SÄLJ-signalen (VH1) stängs 1/3 av alla positioner i aktien.
 • Vid andra SÄLJ-signalen (VH2) stängs 1/3 av kvarvarande positioner i aktien.
 • Vid tredje SÄLJ-signalen (VH3) stängs 1/3 av kvarvarande positioner i aktien.
 • Vid DFS-signal (definitiv sälj) / EXPO-signal (exponeringssubstitution) / MAXPOS-signal (max antal innehav i portföljen) säljs alla kvarvarande positioner i aktien.

Efter bokföring av DFS/EXPO-signal är positionen även avslutad utifrån redovisningssyfte

Passiv


Vi rekommenderar att lägga alla ordrar innan öppning första handelsdagen varje månad. Normalt har du minst 10-15h på dig då vi preliminärbokar kring 18.00 sista handelsdagen och i bland har du även en hel helg emellan.

I och med att alla inköp sker i callen kan du utan risk lägga din order till exempelvis 110 kr även om vår preliminära kurs är 100 kr. I callen fastställs nämligen det så kallade jämnviktspriset. Om det exempelvis blir 102 kr så får du köpa för 102. Blir det 95 får du köpa för 95. Blir det 108 så får du köpa för 108. Blir det däremot 111 kr så genomförs inte affären – så vår rekommendation är att lägga med lite marginal. Vi köper också för öppningspris och vår redovisning matchar då ditt inköp exakt.

Verktyg: TREND


Signalmodellen TREND har två typer av signaler.

 1. Huvudsignalen är den trendriktning som gäller för tillfället.

  KÖP = uppåtgående primärtrend
  SÄLJ = nedåtgående primärtrend


 2. Aktiv signal är en sekundär signal i TREND som vid osäkerhet i marknaden och vid ett eventuellt trendskifte växlar från KÖP till BEHÅLL samt från SÄLJ till BEHÅLL.

Uppåtgående primärtrend

 • Vid KÖP-signal initieras en position gentemot index, ex. via en indexfond, normalt Avanza Zero alt. XACT OMXS30.
 • TREND växlar vid osäkerhet från KÖP till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering mot index är tillåtet.

Nedåtgående primärtrend

 • (alt. 1) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och ny KÖP-signal inväntas.
 • (alt. 2) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och en kort position gentemot index tas med 50% av tillgängligt kapital genom köp av instrumentet BLANKA OMX N. Detta ger en 50 % negativ exponering mot index vilket innebär att om index faller 1 % stiger instrumentet 0,5%, om index däremot stiger 1 % faller instrumentet med 0,5%.
 • (alt. 2) TREND växlar vid osäkerhet från SÄLJ till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering är tillåtet.
Verktyg: SWING

 

 • Vid KÖP-signal initieras en lång position i index med hjälp av en Mini Future*.

Positionsstorlek: 8 % av tillgängligt kapital på kontot.
Hävstång: 12x (medför initial automatisk SL på 8% genom inbyggd knock).

 • Vid första SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 1) i SWING 1 stängs 1/3 av samtliga SWING-positioner i index.
 • Vid andra SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 2) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index.
 • Vid tredje SÄLJ-signalen (Vinsthemtagning 3) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index, resterande (~34%) löper till dess glidande stoploss (GLS) på -8% från högsta notering efter inköp triggas.
 • Vid SÄLJ-signal i SWING 2 stängs 100 % av samtliga SWING-positioner.
 • Vid GLS-signal säljs alltid 100 % av SWING-positionen och bokförs därefter som avslutad.
Verktyg: RANK


Vi har i detta blogginlägg (ny sida öppnas) beskrivit hur RANK fungerar och hur man kan applicera det i sin handel.

Hur fungerar vår aktiva modell

Information


Nedan finner du en beskrivning av vår aktiva modell SWING PLUS samt hur de olika underliggande regelverken samverkar.

SWING PLUS är en aktiv s.k. swingtrading modell. Swing-trading innebär medelkort positionering med en normal innehavstid på någon vecka till någon månad. Investeringsuniverset är svenska kvalitativa aktier utvalda utifrån fundamental och teknisk filtrering. Modellen är en s.k. long-only modell vilket innebär att den ej tillåts blanka/korta aktier. Modellen arbetar i sekundärtrend, med understöd av uppåtgående primärtrend.

För information om historisk avkastning klicka här (nytt fönster öppnas).

Fundamental filtrering


Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet beaktas filtrerar modellen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.

Teknisk filtrering


I steg två appliceras en teknisk analys där bolagets primärtrend (eg. 3-5 år) analyseras. Bolag som uppvisar en negativ primärtrend exkluderas helt. Detta innebär normalt att cirka hälften av de kvarvarande bolagen från första urvalet nu också försvinner. Antalet bolag efter steg två är nu någonstans mellan 100-150, vilket lämpar sig utmärkt som bruttourval i portfölj- och exponeringssynpunkt.

Aktiv bevakning & analys


De två första stegen är mycket viktiga för att skapa en kvalitativ bruttolista av bolag till den aktiva bevakningen och de löpande analyserna. I steg tre bevakar modellen förändringar i både primär- och sekundärtrend samt analyserar pris, flöde och momentum i de dagliga rörelserna. Detta för att snabbt finna och indikera tekniskt och statistiskt fördelaktiga KÖP-, VINSTHEMTAGNINGS- och SÄLJ-tillfällen.

KÖP-signaler


Modellen är framtagen för att finna och indikera bästa tänkbara inköpstillfälle i kvalitativa bolag genom att invänta en rekyl (nedgång) i primärtrenden (huvudtrenden). Modellen läser av rekylens storlek, intensitet och momentum. När intensitet och negativt momentum avtagit, en botten formats samt initialt positivt uppåtgående momentum indikerats tillåts modellen signalera KÖP. Det förutsätter dock att aktien uppvisar rätt risk/reward och övriga underliggande villkor för köp är uppfyllda. Ett exempel på övrigt villkor är att aktiens primärtrend är obruten.

Inköp av ett kvalitativt (växande och lönsamt) bolag efter en rekyl i en stabil upptrend skapar ytterst goda förutsättningar för hög avkastning med väldigt begränsad risk sett över tid.

SÄLJ-signaler (VH, DFS, EXPO, MAXPOS)


Om köptillfället är viktigt så är säljtillfället kritiskt! Det är säljtillfället som avgör huruvida transaktionen är lönsam eller ej. Vår modell har flera försäljningsstrategier som arbetar sida vid sida. Respektive strategi optimerad för sitt specifika scenario. SÄLJ-signalerna är uppdelade i två olika system:

 • Individuell försäljning
 • Portföljbaserad försäljning

Normal försäljning

Benämns ‘VH‘, helt enkelt en förkortning av vinsthemtagning. Denna typ av försäljningssignal triggas normalt i ett positivt sentiment. Modellen arbetar med ett antal olika regelverk sida vid sida. De är alla optimerade för olika scenarios. Exempelvis genomförs försäljning p.g.a. onormalt stor positiv intradagsrörelse under hög volym, försäljning p.g.a. avtagande momentum i sekundärtrend, försäljning p.g.a. försämrad relativstyrka gentemot börsen som helhet men även försäljning p.g.a. att aktien fallit ur sin primärtrend – fokus i detta fall blir bästa tänkbara försäljning på ett s.k. bear market rally (rekyl upp i nedtrenden).

Alla regelverk är optimerade för sitt scenario och beroende på aktiens aktuella tillstånd nyttjas rätt exit-strategi utifrån bästa tänkbara risk-reward vid varje givet tillfälle.

 • Vid en normal försäljning ‘VH‘ säljs alltid 1/3 av positionen.
 • Nedskalningen sker i fyra (4) steg. På fjärde (4) försäljningen säljs hela den kvarvarande positionen. Denna sista typ av försäljning benämns ‘DFS‘, definitiv sälj signal.

Portföljbaserad försäljning

Att hantera KÖP-/SÄLJ-signaler i enskilda aktier är modellens bas, men för att skapa en strategi krävs ett helhetstänk, ett portföljtänk. Vi behöver ha ett regelverk för hur en portfölj av flera aktier ska sättas samman, hur de ska samverka och hur allokering och exponering ska styras.

Allokering

Egentligen, hur många aktier portföljen får hålla vid ett och samma tillfälle. Att lämna allokeringen helt öppen är inte fördelaktigt ur vare sig risk- eller avkastningsaspekt. Det medför enbart att du som investerare ‘värmer pengar’ i aktier som inte presterar, det medför också att positionsstorleken i varje enskild aktie blir väldigt liten vilket i sin tur kräver högre kapitalkrav för att kunna hantera en nedskalning i fyra (4) steg.

Utifrån ingående modellanalyser över de senaste 10-15 åren har vi sett att vår strategi passar bäst i portföljer med 30-70 innehav. I dagsläget har vi valt en maxgräns på 50 innehav vilket ger ett mycket bra förhållande mellan exponering, avkastning, risk samt transaktionsintensitet. Det är även ett lämpligt antal för att vara överskådligt och hanterbart i denna typ av tjänst.

Denna maxgräns på antal innehav i portföljen styrs genom regelverket MAXPOS. MAXPOS ser till att det innehav som har sämst normaliserad avkastning, det vill säga avkastningen sett till aktiens innehavstid i portföljen, säljs av för att bereda plats till en ny KÖP-signal som triggats. Den nya köpsignalen har bättre risk/reward och större statistisk sannolikhet att leverera än den aktie som presterat sämst i portföljen. Denna regel är också ett skydd för portföljen på aktienivå även om den hanteras på portföljnivå, tänk stop loss – fast dynamisk och med hänsyn tagen till hela portföljen.

Vid MAXPOS-signal säljs alltid HELA innehavet i aktien, oavsett antal köp och positionsstorlek.

Exponering

Egentligen, hur stor andel aktier portföljen får hålla vid ett givet tillfälle. Här måste ett regelverk finnas för att inte tillåta modellen att springa över 100%. Detta för att undvika att ställa krav på kreditlina eller krav på tillskott av kapital.

För att hantera exponeringsstyrningen i portföljen finns ett regelverk som heter EXPO, regelverket arbetar i likhet med MAXPOS genom att sälja den aktie som har sämst normaliserad avkastning om en ny KÖP-signal triggas när portföljen är fullinvesterad (>98.5% exponering). Denna försäljning skapar likviditet för att kunna utföra KÖP-transaktionen.

Vid EXPO-signal säljs alltid HELA innehavet i aktien, oavsett antal köp och positionsstorlek.

Reglerverk för oönskade situationer


Både MAXPOS- och EXPO-regelverket har i sin tur underliggande regelverk för att förhindra ett antal oönskade situationer, exempelvis följande:

En KÖP-signal får EJ trigga i en aktie som sålts samma dag via VH/MAXPOS/EXPO-regelverket. Detta för att minimera transaktionskostnader och eliminera att en KÖP-signal i Aktie X triggar MAXPOS/EXPO i Aktie X (samma aktie).

En MAXPOS/EXPO-signal får EJ trigga i en aktie som köpts under de senaste fem (5) handelsdagarna. Varje aktie som tas in i portföljen får således en vecka på sig att bevisa att de platsar. Modellanalyser visar tydligt ett avtagande positivt beta över innehavstiden där de efter cirka en månad normalt har samma beta som index. Och har de inte presterat de första 1-2 veckorna är sannolikheten låg att de ska börja prestera senare – allt annat lika.

I det fall alla aktier i portföljen är nyare än fem (5) handelsdagar säljs de i följande ordning, sämsta aktien som är 5 dagar, därefter sämsta aktien som är 4 dagar, 3 dagar, 2 dagar, 1 dag osv.

Handelsspecifika frågor

Varför återköper ni en aktie som precis såldes?


Detta får enbart ske i det fall en MAXPOS/EXPO-signal var anledningen till försäljningen. Det som skedde då var helt enkelt att aktien var den sämsta i portföljen sett till normaliserad avkastning (dvs. avkastning sett till innehavstid). Och eftersom vår modell enbart arbetar med fakta och ej försöker förutspå eller gissa vad som händer i en aktie kan modellen omöjligtvis vid försäljningstillfället veta att en KÖP-signal kommer att trigga i samma aktie dagen efter. I det fall vi hade gissat och gissat fel hade den sämsta aktien bibehållits i portföljen vilket är extremt negativt.

Den spärr vi har satt är att det inte får ske samma dag, däremot dagen efter är godkänt enligt regelverket. Det är viktigt att förstå att modellen inte tar hänsyn till vilken aktie det är – bara att det är en aktie med mycket god risk/reward.

Modellen är också byggt för att utesluta mentala fällor – ex. att inte köpa en aktie dyrare än du sålde för i går. Något som tyvärr är väldigt vanligt då du som mänsklig investerare föredrar att ha rätt och vill bevisa det genom att inte köpa dyrare än du precis sålde för.

Transaktionskostnader är viktigt, men i detta fall försumbar i sin helhet (0.0075% av EK, beräknat med 0.25% retail courtage).

Hur kan ni redovisa en köpkurs som är högre än dagens högsta kurs och vise versa?


Vår modell arbetar rakt mot marknaden och om en signal (KÖP/SÄLJ) triggas så läses orderboken av vid det exakta tillfället. För KÖP-signaler läses ASK-priset av och för SÄLJ-signaler BID-priset. Skillnaden mellan BID och ASK kallas för spread och är det du betalar för att kunna genomföra transaktionen utöver courtage-kostnad. Det pris som du oftast ser hos din mäklare/bank är aktiens “senaste pris”, det är även det som oftast anges i tabellen “senaste avslut”.

Då vår modell inte tar hänsyn till huruvida en affär görs vid aktuellt trigger-tillfälle eller ej utan enbart läser av aktuell BID/ASK så kan det uppstå tillfällen då ingen handel skedde på angiven kurs. Det innebär att du som kund har kunnat köpa in dig billigare, alternativt sälja dyrare. Du har helt enkelt diffen på din sida. Tacka och ta emot.

Om signalen är giltig ändå? Absolut – det har inget med huruvida handel skedde eller ej på BID/ASK utan styrs utifrån “senaste pris” – däremot vill vi inte redovisa “senaste pris” då du som kund skulle ha väldigt svårt att kunna handla på detta pris eftersom ingen hänsyn då tas till spreaden.

Hur många transaktioner per dag kan jag förvänta mig i den aktiva modellen?


SWING PLUS är en aktiv modell och arbetar på daglig basis. Historiskt har modellen genererat 0-5 transaktioner dag, då inräknat både KÖP och SÄLJ på individuell nivå (både hela och 1/3 positioner) samt portföljstyrda signaler såsom MAXPOS/EXPO. Under perioder kan dock aktiviteten vara både högre och lägre.

De flesta signalerna triggas kring öppning (09.00 – 10.00) samt efter USA öppnat och inför stängning (15.30 – 17.30). Då modellen är så pass långsiktig som den är så går det utmärkt att samla upp dagens affärer till “efter jobbet” och då utföra transaktionerna innan stängning 17.30 – något många av våra kunder väljer att göra.

Äter courtaget inte upp all vinst i den aktiva modellen?


Även om modellen är relativt aktiv så är courtagekostnaden liten sett till totalt kapital och år. Fyra transaktioner (hela) per dag med 0,25% retail courtage, 250 handelsdagar och 1,5% positionsstorlek ger en årlig courtagekostnad på 3,75% per år.  Vid 0,15% courtage är kostnaden 2,25% per år och vid 0,05% courtage är kostnaden 0.75% per år.

Courtagekostnad är för närvarande ej inkluderad i vår redovisning. Vi arbetar dock på en systemlösning med dynamiskt portföljhantering där du som kund själv anger kapital, positionsstorlek och courtagenivå och således får en individuell modellportfölj. Vår förhoppning är att få denna på plats under 2017-2018.

Är utdelning inkluderat i era historiska resultat?


Våra modellanalyser har ej tagit hänsyn till utdelning i de aktier portföljen ägt. Däremot hanterar vår systemlösning utdelning i modellportföljen från och med april 2017. Utdelning bokas upp på likviddagen och bokförs i transaktionshistoriken samt kopplas till aktuell position i redovisningen ‘aktuell portfölj’.

Utdelningens storlek per år uppskattas till 2-4%. Det innebär att utdelningarna från portföljen väger upp courtagekostnaderna om inte helt så till väldigt stor del.

Kan man blanka på säljsignaler?


Rent teoretiskt är det möjligt att blanka på samtliga SÄLJ-signaler, dock finns det anledningar att det inte är något vi förespråkar.

De enda SÄLJ-signalerna som enligt våra modeller är acceptabelt att blanka på är TREND SÄLJ, då med instrumentet BLANKA OMX N (1x neg. exponering mot OMXS30). Anledningen är helt enkelt att man då ligger i fas med marknaden.

Blankar man på en SÄLJ-signal i SWING eller SWING+ är det en signal som många gånger är triggad i sekundär- eller tertiärtrend, vilken kan vara emot rådande primärtrend.
En sådan blankning innebär betydligt större risk!

Om SÄLJ-signalen i SWING/SWING+ däremot inträffar när TREND också indikerar SÄLJ är förutsättningarna mycket bättre och träffsäkerheten betydligt högre då du har den underliggande marknaden med dig och inte emot dig. Däremot ger vi aldrig några rekommendationer utan det är alltid upp till dig som kund att avgöra utifrån din egna kompetens och erfarenhet hur du vill arbeta med våra signalmodeller samt om du vill ta negativa positioner eller inte. Ett tips om du väljer att arbeta kort är att alltid arbeta med tajta stoppar och vara medveten om att volatiliteten i en nedåtgående marknad eller aktie alltid är betydligt större än i en uppåtgående!

Kan flera KÖP/SÄLJ-signaler triggas i samma instrument under en kort tidsperiod?


KÖP-signaler

Ja – det är fullt möjligt att flera KÖP-signaler triggas i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag. Antingen beror det på att båda underliggande signalmodeller i SWING/SWING PLUS triggar var för sig eller så beror det på att kursen rekylerade efter den första KÖP-signalen för att därefter stiga igen och således på nytt trigga signalen.

SÄLJ-signaler
Ja – det är fullt möjligt att flera SÄLJ-signaler triggas i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag. Detta då vinsthemtagningsalgoritmen som är applicerad i SWING PLUS består av ett antal underliggande algoritmer som arbetar oberoende av varandra.

Hur snabb måste jag vara för att kunna replikera redovisade resultat?


Det finns många aktörer där ute som ”manipulerar” sina track-records och genom olika metoder får utfallet att se bättre ut än verkligheten. Vi vill hellre ”underdriva” än överdriva och tenderar att vara väl defensiva i alla resultatuppdateringar. De resultat som publiceras ska praktiskt kunna replikeras av samtliga prenumeranter och inte bara se bra ut i en simulerad miljö där alla variabler optimeras till det bästa tänkbara utfallet.

Aktiv tjänst
Vi rekommenderar att position initieras samma dag. Vi har dock gjort ingående analyser och jämförelser mellan signalkurs, stängningskurs samma dag och öppningskurs dagen efter och skillnaderna är små (~0,5%).

Passiv tjänst
Vi rekommenderar att justering av innehav sker inom 1 vecka från det att en ny portföljfördelning är redovisad.

Frågor kring vår passiva tjänst

Vad är målsättningen med respektive strategi?


Målsättningen med samtliga strategier är att överavkasta sitt jämförelseindex till lägre risk. Till skillnad från många andra strategier arbetar vi med parametrar som är lätta att förstå men däremot svåra att applicera utan hjälp, kunskap och tid.

Våra strategier kombinerar fundamental analys och teknisk analys. I den fundamentala analysen fokuserar vi framförallt på kvalitet, det vill säga lönsamhet, värdering och tillväxt. På den tekniska sidan analyserar vi bland annat primär- och sekundärtrend, aktiens momentum samt relativa momentum jämfört sitt jämförelseindex.

Samtliga av dessa parametrar går att förstå även om man inte är ekonom och kopplar vi på en månatlig aktivitet samt konsekvent hantering utan subjektiva beslut avseende enskilda aktier har vi skapat en mycket effektiv strategi med stora möjligheter till god riskjusterad avkastning.

När sker justering av innehav i respektive modellportfölj?


Samtliga modellportföljers innehav revideras en gång per månad. Bevakade bolag analyseras, rankas och filtreras utifrån respektive strategis regelverk. Urvalet sker baserat på slutkurs sista handelsdagen varje månad (om bankdag) och inköp/försäljning görs till öppningskurs dagen efter (om bankdag).

Är det möjligt att replikera dessa modellportföljer fullt ut?


Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i strategierna till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs.

Vad är 'best practice' för att genomföra transaktionerna varje månad?


Vi rekommenderar att lägga alla ordrar innan öppning första handelsdagen varje månad. Normalt har du minst 10-15h på dig då vi preliminärbokar kring 18.00 sista handelsdagen och i bland har du även en hel helg emellan.

I och med att alla inköp sker i callen kan du utan risk lägga din order till exempelvis 110 kr även om vår preliminära kurs är 100 kr. I callen fastställs nämligen det så kallade jämnviktspriset. Om det exempelvis blir 102 kr så får du köpa för 102. Blir det 95 får du köpa för 95. Blir det 108 så får du köpa för 108. Blir det däremot 111 kr så genomförs inte affären – så vår rekommendation är att lägga med lite marginal. Vi köper också för öppningspris och vår redovisning matchar då ditt inköp exakt.

Hur många bolag byts ut varje månad?


Det beror helt på underliggande marknad och respektive bolags individuella och relativa styrka samt huruvida de uppfyller grundläggande krav utifrån respektive strategis regelverk. Vid en större sektorrotation eller exempelvis en större marknadskorrektion är det mer sannolikt att fler bolag byts ut. Svaga sektorer och bolag i dessa kommer exkluderas och vid en marknadskorrektion kommer bolag som har nära följsamhet (beta) mot index att exkluderas först. Utan extraordinära händelser uppskattar vi att 10-20% av ingående bolag byts ut och ersätts mot starkare diton varje månad.

Är modellportföljerna alltid fullinvesterade?


Nej. Strategierna är klassificerade som ‘0-100 Equity Long Only’ vilket innebär att de tillåts balansera sin exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Det innebär att 100 % kontanter/likvider tillåts i det fall ingen bevakad aktie uppfyller villkor för att inkluderas i strategin.

Värt att notera är att strategierna inte tar hänsyn till sitt jämförelseindex trend utan om det finns bolag som fortfarande uppfyller fundamentala och tekniska villkor individuellt så kommer strategierna allokeras mot dessa. Utfasning av exponering mot aktier kommer således ske successivt vid en större marknadskorrektion.

Måste jag vänta till ett månadsskifte för att börja följa en modellportfölj?


Det är generellt inte nödvändigt. De passiva modellportföljerna är så pass långsiktiga och antalet bolag som byts ut varje månad är normalt enbart en mindre del av portföljen. 

Hur stort kapital behöver jag?


Våra passiva modellportföljer är framtagna för att passa investerare även med mindre kapital. Kapitalkravet varierar mellan ca 10 000 SEK och 40 000 SEK beroende på vilken modellportfölj du vill följa.

Jag har större kapital än angivet kapitalkrav, hur beräknar jag lättast hur många aktier jag ska köpa?


Utgå från normvikten i strategin. Exempelvis har SWING PLUS (RS20pe) en normvikt på 5% (20 bolag x 5%). Vill du allokera 500 000 mot SWING PLUS (RS20pe) köper du helt enkelt poster motsvarande 5% * 500 000 = 25 000/aktie.

Du kan även använda vår hjälpmatris för att beräkna både initialt inköp och löpande justeringar. Ladda ner.

Vilken modellportfölj ska jag välja?


OMXS30(RS)
 är framtagen som ett bättre alternativ till en vanlig indexfond.
Investmentbolag(RS) är framtagen som ett bättre alternativ till ex. Spiltan Investmentbolag-fonden eller en bred aktieportfölj/investmentbolag-portfölj.
SWING PLUS (RS20pe) är framtagen för att vara en komplett och diversifierad investeringsstrategi med urval från Large, Mid och Small Cap. Strategin tar också hänsyn till bolagens fundamentala värdering.
SWING PLUS (RS50) är även den framtagen för att vara en komplett investeringsstrategi, denna har dock ingen begränsning avseende bolagens värdering och är ytterligare diversifierad. RS50 är den strategin som har högst kapitalkrav och kräver mest arbete då flest bolag ingår vid full allokering (50st).

Vilken eller vilka som passar dig bäst kan enbart du själv svara på.

Generella systemfrågor

Tar modellerna hänsyn till utdelningar och aktiesplittar?


Aktiva modellportföljer
 tar hänsyn till utdelningar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet adderas till portföljens kassa. Avseende aktiesplittar justeras inköpspriser för öppna positioner manuellt.

Passiva modellportföljer tar hänsyn till både utdelningar och aktiesplittar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet allokeras i samband med nästkommande månadsjustering.

Verktyg TREND tar hänsyn till utdelningar genom att modellen är applicerad på SIX Return Index vilket inkluderar utdelningar.

Hur ser träffsäkerheten ut?


Aktiv
Se modellanalys.


Passiv
Se modellanalys.


Verktyg TREND
-15%
 från toppnotering år 2000 (IT-kraschen)
-15% från toppnotering år 2008 (Finanskrisen)
-10% från toppnotering år 2011 (Eurokrisen/Grekland)
-12% från toppnotering år 2015

För ytterligare information se Produktbeskrivning (nytt fönster)


Verktyg RANK

Frågor kring våra aktieverktyg

Hur fungerar RANK?


Vi har i detta blogginlägg (ny sida öppnas) beskrivit hur RANK fungerar och hur man kan applicera det i sin handel.

Hur fungerar TREND?


Underliggande signalmodell i TREND analyserar och fastställer aktuell långsiktig trendriktning (primärtrend) för följande marknader;

 • Sverige,
 • USA,
 • Tyskland,
 • Danmark,
 • Norge

med fokusering på att ge tydlig information så tidigt som möjligt vid en potentiell trendvändning men samtidigt minimera antalet felaktiga signaler. Verktyget lämpar sig utmärkt för att justera exponering i långsiktiga portföljer såsom tjänstepension, PPM etc.

Modellen har historiskt gett sälj-signal enbart 10-15% från högsta notering (IT-krasch + finanskris).

Maximal risk vid investering enligt modellen är -25% då signalmodellen har en inbyggd stop loss. Som referens föll Stockholmsbörsen under IT-kraschen (2000-2002) med 73% och senaste vid finanskrisen (2007-2008) med över 58%.

Hur fungerar SWING?


Verktyget SWING är en signaltjänst som är applicerad på följande marknader;

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA

Underliggande modell är kategoriserad som en “swing-modell” och arbetar således i sekundärtrend vilket innebär att positioner normalt hålls i 3-12 månader. Verktyget indikerar både tekniskt och statistiskt fördelaktiga köp- och säljtillfällen i bevakade index och kan användas både för att addera exponering (momentum) till en befintlig aktieportfölj eller som ett separat tradingverktyg. Modellen är anpassad för att handla med upp till 12x hävstång, då lämpligen i produkter med dynamisk hävstång, ex. Mini Futures.

Övriga frågor och svar

Vad är börssignaler.se?


Börssignaler.se (Indexinvestering.se) och dess tjänster drivs av MJS Indexinvest AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt. Ansvarig revisor för bolaget är Baker Tilly Mapema Aktiebolag.

Börssignaler.se är en finansiell stödtjänst som erbjuds av aktiebolaget MJS Indexinvest AB.

Bolaget grundades 2015 av Mikael Jonasson. Mikael har lång erfarenhet av finansmarknaderna samt stor kunskap inom marknadspsykologi, teknisk analys och systemutveckling.

Modellerna är i sig utvecklade under många år men idén började med ett eget behov av att tydliggöra regelverk och automatisera vissa delar av den löpande bevakningen för att spara tid. Medan detta arbete pågick blev det tydligt att det var många andra som letade efter samma sak, nämligen automatiserad enkel och tydlig bevakning samt ett regelverk som levererar riskjusterade KÖP/SÄLJ-signaler.

Idén bolagiserades under 2015 och började med signalmodell TREND och SWING för index och har därefter kompletterats med SWING PLUS vilket är signalmodellen för aktier samt de semi-passiva strategierna under slutet på 2016. Läs mer om oss och bolaget på sidan Om oss (öppnas i nytt fönster).

Är börssignaler.se en fond?


Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.
Som kund hos oss får du istället ta del av våra tekniska köp- och säljsignaler för att sedan sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Är börssignaler.se finansiella rådgivare?


Nej. Börssignaler.se / indexinvestering.se (MJS Indexinvest AB) står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

För ytterligare information se prenumerationsvillkor och friskrivning.

Passar våra tjänster din investeringsstil?


Typ av investerare:

Daytrader (kort sikt, intradag)
Swingtrader/"aktiv" (medellång sikt, veckor till månader)
Månadssparare/"semi-passiv" (lång sikt, månader till år)
Buy & Hold (lång sikt, månader till år)

Typ av strategi:
Blankning (Long/short)
Contrarian
Mean-Reversion
Momentum (FA/TA)
Trendföljande

Riskpreferens:
Riskavert
Riskneutral
Högrisk

Hur klassificerar ni en 'aktiv' investerare?


För aktiva investerare/placerare erbjuder vi vår aktiva tjänst vilken har daglig aktivitet, modellerna klassas som swing-modeller (ej daytrading) och har historiskt levererat ca 5-8 signaler per dag (KÖP+SÄLJ).

Signalmodellerna SWING (för index) och SWING PLUS (för aktier) är framtagna för att kontinuerligt identifiera fördelaktiga köp- och säljtillfällen vid rekyler i stigande primärtrender samt inkluderar även ett färdigt regelverk som möjliggör mycket god riskhantering på både kort och lång sikt (grundregler).

SWING och SWING PLUS-modellerna är anpassad för medellånga affärer (veckor till månader) och appliceras på index samt över 120 dynamiskt utvalda aktier från framförallt Large, Mid och Small Cap. Aktierna som bevakas väljs ut från både fundamentala samt tekniska nyckeltal och filtreras dagligen utifrån dessa fastställda parametrar.

Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per dag

Hur klassificerar ni en 'passiv' investerare?


För de investerare/placerare som inte har tid eller möjlighet att agera på daglig basis är vår passiva tjänst ett utmärkt val. Tjänsten innehåller våra semi-passiva STRATEGIER (färdiga aktieportföljer) med månadsvis justering samt vår långsiktiga trendmodell.

Signalmodellen TREND analyserar och fastställer börsens långsiktig huvudtrend. Denna kunskap är vital då trenden avgör huruvida det är fördelaktigt eller ej att vara investerad mot aktiemarknaden.

Målsättningen med våra fyra STRATEGIER är att överavkasta index till lägre risk. Till skillnad från många andra strategier/modellportföljer arbetar vi med parametrar som är lätta att förstå men däremot svåra att applicera utan hjälp, kunskap och tid. Att vi sedan också handlar till samma kurs som du själv kan göra (öppningskurs) separerar oss från andra aktörer på marknaden!

Våra strategier kombinerar både fundamental och teknisk analys. I den fundamentala analysen fokuserar vi framförallt på kvalitet, det vill säga lönsamhet, värdering och tillväxt. På den tekniska sidan analyserar vi bland annat primär- och sekundärtrend och aktiens individuella samt relativa momentum (jmf. index).

Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per månad

Rekommendation avseende utvärderingstid


För att få en rättvis bild över vår aktiva tjänsts prestation och träffsäkerhet rekommenderar vi att du ger dem minst 3-6 månader vilket är den tid som behövs för att ge bevakade index och aktier en möjlighet att ta sig igenom åtminstone en sekundärtrendscykel, d.v.s. en större svängning inom primärtrenden.

Avseende verktyget TREND, vilken enbart arbetar i primärtrenden, bör du redan vid tecknande av prenumeration bestämt dig för att använda tjänsten som ett stöd i din långsiktig bevakning/strategi och som hjälp avseende riskhantering och marknadsexponering.

I likhet med TREND är vår passiva tjänst långsiktig och du bör ge dem minst 6-12 månader, men även den tidsperioden är egentligen för kort ur utvärderingssyfte. Detta då strategier oavsett regelverk kan underprestera marknaden under relativt långa perioder.

Rekommenderade mäklare


Det är helt upp till dig att avgöra vilken bank/mäklare du vill använda. Nätmäklarna har dock väldigt fördelaktiga priser, där Avanza och Nordnet dominerar.

Föredrar du att spara via din 'vanliga' bank fungerar det utmärkt, säkerställ dock att det inte tas ut några köp-/säljavgifter samt att förvaltningsavgiften på indexfonden är så nära noll som möjligt, gärna under 0,3%.

MäklareInformationLägsta courtage
avanzaErbjuder gratisfonden Avanza Zero (PASSIV (TREND)) samt courtagefria hävstångsprodukter i Avanza Markets (AKTIV) och ett mini-courtage på 1 kr för mindre aktieköp (AKTIV)1 kr (aktier)
0 kr (certifikat)
nordnetErbjuder gratisfonden Superfonden Sverige (PASSIV (TREND) samt courtagefria hävstångsprodukter i Nordnet Supermarket (AKTIV) och ett mini-courtage på 1 kr för mindre aktieköp (AKTIV)1 kr (aktier)
0 kr (certifikat)

Hittar du inte svaret?

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande