Frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna om oss och våra tjänster. Använd sökfunktionen för att enklare hitta ditt svar. Om du mot förmodan inte finner ditt svar så ställ frågan till oss så kommer vi inom kort besvara den och publicera svaret på denna sida såvida den ej är av privat karaktär.

Sök efter ditt svar

Register

Betalning och säkerhet (3)


Börssignaler.se
erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

Betalningssätt Information Kostnad
stripe_50 Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com. Din prenumeration aktiveras direkt. 0 kr
paypal 2 Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort. Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
billogram Betalning via faktura. Hanteras genom Billogram. Din prenumeration aktiveras direkt efter det att betalning är oss tillhanda. 19 kr

Om du önskar byta tjänst, ändra betalningsperiodicitet eller avsluta din prenumeration vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda!

(Betyg = A) SSL Server Test – Indexinvestering.se
(Betyg = A-) SSL Server Test – SEB.se
(Betyg = B) SSL Server Test – Nordea.se
(Betyg = C) SSL Server Test – Handelsbanken.se

ssl

Om oss (10)

Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.

Som kund hos oss kan du istället med hjälp av vårt verktyg alternativt vår portföljhantering sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Nej. Börssignaler.se / indexinvestering.se (MJS Indexinvest AB) står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

För ytterligare information se prenumerationsvillkor och friskrivning.

Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.
Som kund hos oss får du istället ta del av våra tekniska köp- och säljsignaler för att sedan sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Samtliga modellers målsättning är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellernas aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellernas exponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%. Investeringsmodellerna innehåller ett stort inslag av riskhanteringsmetoder i syfte att skydda modellerna mot värdeminskning.

Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning i dagsläget, fler marknader kan komma att adderas löpande. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.

Målsättning med våra modeller är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellens aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellens totala marknadsexponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%.

För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till runt 2 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.

 

Placeringar i aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är alltid förenat med risk. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader som t.ex. förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investering i aktier bör alltid ske på lång sikt.

Modellernas målsättning är att variera risknivån utefter marknadsförutsättningarna. När förutsättningarna för att erhålla en attraktiv avkastning i förhållande till risk bedöms som goda kommer modellerna ha en hög exponering mot aktiemarknaden och därmed förknippade risker för stora kurssvängningar. Aktieexponeringen kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher vilket ytterligare kan bidra till stora kurssvängningar. Kurssvängningarna kan ha sin grund i såväl prisrörelser i marknaden i stort som i prisrörelser på enskilda innehav. Modellerna tillämpar ett systematiskt och kvantitativt regelverk för att dels variera marknadsrisk, dels begränsa och variera specifik bolagsrisk. Genom möjligheten att öka modellernas exponering mot räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, som normalt är förknippade med mindre kurssvängningar, kan risken i modellerna minska.

Vissa aktier kan sakna möjlighet att omsättas vid den tidpunkt och till det pris som modellen önskar (likviditetsrisk). Börssignaler.se minimerar likviditetsrisken genom att begränsa exponeringen mot aktier med låg omsättning i förhållande till uppskattad handelsvolym från kundbas.

Vår målsättning är att vara absolutavkastande vid en investeringshorisont övertigande 36 månader.

Börssignaler.se (Indexinvestering.se) och dess tjänster drivs av MJS Indexinvest AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt. Ansvarig revisor för bolaget är Baker Tilly Mapema Aktiebolag.

Börssignaler.se är en finansiell stödtjänst som erbjuds av aktiebolaget MJS Indexinvest AB.

Bolaget grundades 2015 av Mikael Jonasson. Mikael har lång erfarenhet av finansmarknaderna samt stor kunskap inom marknadspsykologi, teknisk analys och systemutveckling.

Modellerna är i sig utvecklade under många år men idén började med ett eget behov av att tydliggöra regelverk och automatisera vissa delar av den löpande bevakningen för att spara tid. Medan detta arbete pågick blev det tydligt att det var många andra som letade efter samma sak, nämligen automatiserad enkel och tydlig bevakning samt ett regelverk som levererar riskjusterad avkastning.

Idén bolagiserades under 2015 och har utvecklats löpande sedan dess. Läs mer om oss och bolaget på sidan Om oss (öppnas i nytt fönster).

Vår affärsidé är att leverera en komplett stödtjänst för privata investerare oavsett tidigare erfarenhet.

I stället för komplicerade analyser och nyhetsbrev bygger vår tjänst på så kallade ‘modellportföljer’ som följs upp i realtid.

Du som kund erhåller information om förändringar i dessa samt dess sammansättning vid varje givet tillfälle. Till respektive modellportfölj finns fullständig redovisning i realtid avseende bland annat daglig utveckling, NAV-beräkning, sektorallokering, marknadsexponering m.m.

Vår fokus är investering i kvalitativa bolag vilket innebär att vi inte investerar i förhoppningsbolag. Vi bevakar ej heller bolag med för låg likviditet och till skillnad mot många andra aktörer så kan du i vår tjänst faktiskt genomföra transaktioner till samma pris som vi redovisar.

Portföljhantering (21)

Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i våra månatliga modellportföljer START och STANDARD till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs. Sista handelsdagen varje månad preliminärbokar vi vilka aktier som kommer köpas och säljas samt hur många och till vilken kurs. Första handelsdagen varje månad definitivbokar vi dessa till öppningskursen. I vår dagligt handlade modellportfölj AVANCERAD redovisas alltid alla transaktioner i realtid utan fördröjning och med hänsyn taget till aktuell spread (skillnad mellan köp- och säljkurs).

Nej. Samtliga modellportföljer är klassificerade som ‘0-100 Equity Long Only’ vilket innebär att de tillåts balansera sin exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Det innebär att 100 % kontanter/likvider tillåts i det fall ingen bevakad aktie uppfyller villkor för att inkluderas i strategin.

Värt att notera är att strategierna inte tar hänsyn till sitt jämförelseindex trend utan om det finns bolag som fortfarande uppfyller fundamentala och tekniska villkor individuellt så kommer strategierna allokeras mot dessa. Utfasning av exponering mot aktier kommer således ske successivt vid en större marknadskorrektion.

Våra modellanalyser har ej tagit hänsyn till utdelning i de aktier portföljen ägt. Däremot hanterar vår systemlösning utdelning i modellportföljerna från och med april 2017. Utdelning bokas upp på likviddagen och bokförs i transaktionshistoriken samt kopplas även till aktuellt innehav.

Utdelningens storlek per år uppskattas till 2-4%. Det innebär att utdelningarna från portföljen till stor del väger upp courtagekostnaderna.

Detta får enbart ske i det fall försäljningen var portföljstyrd. Det som skedde då var helt enkelt att aktien var den sämsta i portföljen sett till normaliserad avkastning (dvs. avkastning sett till innehavstid). Och eftersom vår modell enbart arbetar med fakta och ej försöker förutspå eller gissa vad som händer i en aktie kan modellen omöjligtvis vid försäljningstillfället veta att en KÖP-signal kommer att trigga i samma aktie dagen efter. I det fall vi hade gissat och gissat fel hade den sämsta aktien bibehållits i portföljen vilket är extremt negativt.

Den spärr vi har satt är att det inte får ske samma dag, däremot dagen efter är godkänt enligt regelverket. Det är viktigt att förstå att modellen inte tar hänsyn till vilken aktie det är – bara att det är en aktie med fördelaktigt förhållande mellan risk och avkastning.

Modellen är också byggt för att utesluta mentala fällor – ex. att inte köpa en aktie dyrare än du sålde för i går. Något som tyvärr är väldigt vanligt då du som mänsklig investerare föredrar att ha rätt och vill bevisa det genom att inte köpa dyrare än du precis sålde för.

Transaktionskostnader är viktigt, men i detta fall försumbar i sin helhet (0.0075% av PV, beräknat med 0.25% retail courtage).

Vi rekommenderar att lägga alla ordrar innan öppning första handelsdagen varje månad. Normalt har du minst 10-15h på dig då vi preliminärbokar kring 18.00 sista handelsdagen och i bland har du även en hel helg emellan.

I och med att alla inköp sker i callen kan du utan risk lägga din order till exempelvis 110 kr även om vår preliminära kurs är 100 kr. I callen fastställs nämligen det så kallade jämnviktspriset. Om det exempelvis blir 102 kr så får du köpa för 102. Blir det 95 får du köpa för 95. Blir det 108 så får du köpa för 108. Blir det däremot 111 kr så genomförs inte affären – så vår rekommendation är att lägga med lite marginal. Vi köper också för öppningspris och vår redovisning matchar då ditt inköp exakt.

Vår modell arbetar rakt mot marknaden och om en signal (KÖP/SÄLJ) triggas så läses orderboken av vid det exakta tillfället. För KÖP-signaler läses ASK-priset av och för SÄLJ-signaler BID-priset. Skillnaden mellan BID och ASK kallas för spread och är det du betalar för att kunna genomföra transaktionen utöver courtage-kostnad. Det pris som du oftast ser hos din mäklare/bank är aktiens “senaste pris”, det är även det som oftast anges i tabellen “senaste avslut”.

Vår modell tar inte hänsyn till huruvida en faktisk affär görs vid aktuellt signaltillfälle utan läser enbart av aktuell BID/ASK . Detta medför att det kan uppstå tillfällen då ingen handel skedde på angiven kurs. Det innebär dock enbart att du som kund har kunnat köpa in dig billigare, alternativt sälja dyrare. Du har helt enkelt differensen på din sida. Bara att tacka och ta emot.

Om signalen är giltig ändå? Absolut – det har inget med huruvida handel skedde eller ej på BID/ASK utan styrs utifrån “senaste pris” – däremot vill vi inte redovisa “senaste pris” då du som kund skulle ha väldigt svårt att kunna handla på detta pris eftersom ingen hänsyn då tas till spreaden.

Det beror helt på underliggande marknad och respektive bolags individuella och relativa styrka samt huruvida de uppfyller grundläggande krav utifrån respektive strategis regelverk. Vid en större sektorrotation eller exempelvis en större marknadskorrektion är det mer sannolikt att fler bolag byts ut. Svaga sektorer och bolag i dessa kommer exkluderas och vid en marknadskorrektion kommer bolag som har nära följsamhet (beta) mot index att exkluderas först. Utan extraordinära händelser uppskattar vi att 10-20% av ingående bolag byts ut och ersätts mot starkare diton varje månad.

Modellportfölj AVANCERAD handlas dagligen. Historiskt har modellen genererat 3-5 transaktioner dag. Antalet transaktioner styrs dock utifrån marknadsförutsättningar och kan under kortare perioder både vara högre och lägre.

De flesta transaktionerna sker vid öppning (09.00 – 10.00) samt efter USA öppnat och inför stängning (15.30 – 17.30). Då modellen är så pass långsiktig som den är så går det utmärkt att samla upp dagens affärer till “efter jobbet” och då utföra transaktionerna innan stängning 17.30 – något många av våra kunder väljer att göra.

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

I och med att modellportföljen handlas dagligen så kan du när som helst allokera nytt kapital mot modellen, för att inte hamna ur fas avseende marknadsexponering behöver du balansera upp dina innehav så att dess procentuella vikt (vikt %) matchar modellportföljens.

I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att din portfölj som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att växla över exponering mot portföljens innehav så genomför du dessa transaktioner.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Veckovis alternativt månadsvis avstämning fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj. Det enda undantaget är om tidpunkten är nära förestående ett månadsskifte, i ett sådant fall kan det vara mer fördelaktigt, framförallt ur kostnadssynpunkt, att avvakta månadsskiftet och köpa in portföljen efter det att månadens transaktioner är genomförda.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

Efter stängning sista handelsdagen varje månad görs en avstämning av modellportföljen och samtliga transaktioner preliminärbokas till respektive akties slutkurs. Du som kund har då tid på dig att inför öppning nästkommande handelsdag lägga motsvarande orders som genomförs till öppningskurs. Efter börsen öppnat varje ny månad definitivbokar vi samtliga transaktioner till samma öppningskurs som du som kund köpt för vilket medför att vi hela tiden redovisar samma kurs som du handlat till.

I samband med månadsskiftet är det också lämpligt att investera eventuellt månadssparande. I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att portföljen som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att likaviktat flytta över till portföljens innehav så genomförs det vid ett månadsskifte för att även då hålla ner courtagekostnader / transaktionskostnader.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Månatligen eller kvartalsvis avstämning efter respektive rapportperiod fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!

Det finns många aktörer där ute som ”manipulerar” sina track-records och genom olika metoder får utfallet att se bättre ut än verkligheten. Vi vill hellre ”underdriva” än överdriva och tenderar att vara väl defensiva i alla resultatuppdateringar. De resultat som publiceras ska praktiskt kunna replikeras av samtliga prenumeranter och inte bara se bra ut i en simulerad miljö där alla variabler optimeras till det bästa tänkbara utfallet.

Modellportfölj START och STANDARD
Vi rekommenderar att justering av innehav sker inom 1 vecka från det att en ny portföljfördelning är redovisad.

Modellportfölj AVANCERAD
Vi rekommenderar att position initieras samma dag. Vi har dock gjort ingående analyser och jämförelser mellan signalkurs, stängningskurs samma dag och öppningskurs dagen efter och skillnaderna är små (~0,5%).

 

I modellportfölj AVANCERAD säljs antingen 33% (1/3 av befintlig position) eller hela positionen (100%)

33% säljs i det fall transaktionen avser en vinsthemtagning, alternativt en nedskalning på grund av sämre förhållande mellan risk och avkastning.

100% säljs i följande tre fall;

 1. Om en position redan har skalats ner i tre steg.
 2. Om en aktie uppvisar så dåligt förhållande mellan risk och avkastning att den ej längre platsar i portföljen utifrån modellens regelverk.
 3. Om aktien är den sämsta aktien i portföljen sett till normaliserad avkastning (avkastning sett till innehavstid) och en signal för nytt KÖP triggas samtidigt som portföljen antingen är maximalt exponerad (100%) eller håller maximalt antal samtidiga innehav (50).

Modellportfölj START och STANDARD  är framtagna för att passa investerare med mindre kapital medan våra två avancerade portföljer kräver både större engagemang och större kapital för att kunna handlas fullt ut enligt regelverk och med korrekt riskhantering.

Modellportfölj START: ca 10 000 SEK
Modellportfölj STANDARD: ca 30 000 SEK
Modellportfölj AVANCERAD: ca 200 000 SEK
Modellportfölj AVANCERAD (USA): ca 200 000 USD

Till dess vi har en funktion på plats för att beräkna din individuella portfölj direkt på webbsidan har vi tagit fram en excel-fil som hjälper dig att beräkna initialt inköp av modellportfölj samt löpande omallokeringar på ett enkelt sätt och med hänsyn taget till ditt allokerade kapital. Instruktioner för hur excel-filen används finner du direkt i filen.

[Ladda ner]

Du kan också manuellt beräkna dina inköp genom att utgå från respektive akties redovisade vikt (%).

KÖP
Ja – det är fullt möjligt att flera köp genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.

SÄLJ
Ja – det är fullt möjligt att flera försäljningar genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.

Ja.

I modellportfölj AVANCERAD bevakar vi marknaden i realtid och transaktioner kan ske när som helst under börsens öppettider. De flesta transaktionerna tenderar dock att ske i samband med börsöppning (09.00-09.30), när USA öppnar på eftermiddagen (15.00-16.00) samt inför stängning (17.15-17.30).

Perioden 17.15-17.30 är extra speciell, förutom att det ofta är aningen mer volatilt inför stängning så är perioden också ett s.k. tidsfönster för ett antal av modellens underliggande vinsthemtagning och försäljningssignaler. Tidsfönstret är uppsatt för att undvika att signaler triggas felaktigt på intradagsspikar samt för att underlätta handel för våra kunder då en stor andel väljer att samla upp dagens transaktioner och genomföra dem inför stängning.

Inga transaktioner kan ske utanför börsens öppettider men det kan triggas signaler i slutcallen vilket i praktiken blir svårt att genomföra då den inte kommer bokföras förrän när börsen är stängd, det är dock ovanligt och best practice är att då genomföra transaktionen dagen efter.

Värt att notera är även att det finns en viss leveranstid avseende e-postnotiser vilket vi inte kan styra över utan är en fördröjning som beror på både nätverksbelastning och mottagande server, brandvägg, spamskydd etc. Detta kan medföra att vissa e-postnotiser tar flera minuter att levereras till din inbox. Vi rekommenderar att alltid besöka vår dashboard inför stängning, detta då vi där alltid kan boka transaktioner utan någon som helst fördröjning.

Det är generellt inte nödvändigt. Modellerna är så pass långsiktiga och antalet bolag som byts ut varje månad är normalt enbart en mindre del av portföljen. Om det däremot enbart är några få dagar kvar till ett månadsskifte kan det ur kostnadssynpunkt vara fördelaktigt att avvakta för att minimera antalet transaktioner.

Modellportfölj START och STANDARD: s innehav revideras en gång per månad. Bevakade bolag analyseras, rankas och filtreras utifrån respektive strategis regelverk. Urvalet sker baserat på slutkurs sista handelsdagen varje månad och inköp/försäljning görs till öppningskurs första handelsdagen varje månad.

Modellportfölj AVANCERAD handlas dagligen.

Ja.

Sedan den 1/1 2018 tar även modellportfölj AVANCERAD hänsyn till ett innehavs individuella rank. Rankingfunktionen är implementerad i två steg och kontrolleras under tidsfönstret mellan 17.15-17.30 varje dag.

 1. Om ett aktie har en rank < 0 sänks risken i portföljen genom att modellen säljer 1/3 av innehavet. Därefter sätts en individuell karens på tio dagar för att successivt och utan panik skala ur positionen i aktien inom 4-6 veckor.
 2. Om en aktie har en rank < -4 och en absolutavkastning som är negativ sänks risken i portföljen genom att modellen omgående säljer hela innehavet. Det gäller även om en aktie med tidigare rank < 0 skalats ner och även om aktien är i karens.

Dessa två regelverk är en del av modellens nedsideskydd och hjälper till att hantera risken i portföljen framförallt i en sidgående marknad samt i nedtrend. I upptrend är det framförallt regelverken för maximal exponering och maximalt antal innehav som ser till att aktier med dåligt förhållande mellan risk och avkastning avyttras för att bereda plats åt aktier med bättre förhållande.

På köpsidan finns sedan 1/1 2018 även ett regelverk som enbart tillåter att transaktionen får genomföras om aktien vid transaktionstillfället har en rank på 0 eller högre. Detta är en något mer aggressiv inställning än modellportfölj START och STANDARD vilka båda ställer krav på rank 3 eller högre. Anledningen till att modellportfölj AVANCERAD kan vara mer aggressiv avseende ranking är att modellen agerar i realtid och har möjlighet att tajma inköp betydligt bättre. AVANCERAD har även möjlighet att skala ur eller sälja en position när som helst under månaden till skillnad mot våra modellportföljer med månadsvis ombalansering.

Även om modellen är relativt aktiv så är courtagekostnaden liten sett till totalt kapital och år. Fyra transaktioner (hela) per dag med 0,25% retail courtage, 250 handelsdagar och 1,5% positionsstorlek ger en årlig courtagekostnad på 3,75% per år.  Vid 0,15% courtage är kostnaden 2,25% per år och vid 0,05% courtage är kostnaden 0.75% per år.

Courtagekostnad är för närvarande ej inkluderad i vår redovisning. Vi arbetar dock på en systemlösning med dynamiskt portföljhantering där du som kund själv anger kapital, positionsstorlek och courtagenivå och således får en individuell modellportfölj. Vår förhoppning är att få denna på plats under 2018.

Vid initialt inköp av modellportföljen utgår du från redovisad vikt % för respektive aktie.

Positionsstorleken för nya köp är i dagsläget 1,5%*. Detta kan komma att justeras. Positionsstorlek anges alltid i transaktionslistan på Dashboarden, i e-postutskick och i transaktionshistorik för modellportföljen.

* Positionsstorleken beräknas på ditt portföljvärde, det vill säga marknadsvärdet på dina innehav + eventuell kassa.

Tjänster (3)

Typ av investerare:
Daytrader (kort sikt, intradag)
Swingtrader/”aktiv” (medellång sikt, veckor till månader)
Månadssparare/”semi-passiv” (lång sikt, månader till år)
Buy & Hold (lång sikt, månader till år)

Typ av strategi:
Blankning (Long/short)
Contrarian
Mean-Reversion
Momentum (FA/TA)
Trendföljande

Riskpreferens:
Riskavert
Riskneutral
Högrisk

För att få en rättvis bild över våra modellers prestation och riskhantering rekommenderar vi att du ger dem minst 12 månader. Våra modellers mål är att leverera absolut avkastning på alla investeringsperioder överstigande 36 månader, detta skall sättas i perspektiv med att Stockholmsbörsen historiskt krävt 192 månader (16 år) för att leverera absolut avkastning om investering skedde vid sämsta tänkbara tillfälle.

Modellportfölj START och STANDARD tar hänsyn till både utdelningar och aktiesplittar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet allokeras i samband med nästkommande månadsjustering.

Modellportfölj AVANCERAD tar hänsyn till utdelningar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet adderas till portföljens kassa. Avseende aktiesplittar justeras inköpspriser för öppna positioner manuellt.

Verktyget TREND tar hänsyn till utdelningar genom att modellen är applicerad på SIX Return Index vilket inkluderar utdelningar.
Verktyget RANK korrigeras för aktiesplittar.

Urvalsprocess (2)

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet beaktas filtrerar modellen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelser, trend, momentum, relativ styrka samt beteendevetenskapliga anomalier. Att låta fundamental och teknisk analys samverka bådar för mycket goda resultat till väldigt attraktiv avkastning/risk-profil.

Verktyg (6)

Vid KÖP-signal initieras en lång position i index med hjälp av en Mini Future*.

Positionsstorlek: 8 % av tillgängligt kapital på kontot.
Hävstång: 12x (medför initial automatisk SL på 8% genom inbyggd knock).

 • Vid första SÄLJ-signalen (vinsthemtagning 1) i SWING 1 stängs 1/3 av samtliga SWING-positioner i index.
 • Vid andra SÄLJ-signalen (vinsthemtagning 2) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index.
 • Vid tredje SÄLJ-signalen (vinsthemtagning 3) i SWING 1 stängs 1/3 av kvarvarande SWING-positioner i index, resterande (~34%) löper till dess glidande stoploss (GLS) på -8% från högsta notering efter inköp triggas.
 • Vid SÄLJ-signal i SWING 2 stängs 100 % av samtliga SWING-positioner.
 • Vid GLS-signal säljs alltid 100 % av SWING-positionen och bokförs därefter som avslutad.

Grundläggande beskrivning av verktyg

RANK är framtaget för att vara ett enkelt verktyg för dig som investerare att ta redo på om en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

RANK är uppbyggt utifrån ett antal underliggande parametrar med olika vikt som samtliga baseras på Börssignaler: s investeringsmodell som fokuserar på att förbättra förhållandet mellan accepterad risk och förväntad avkastning.

Förutom bedömning av aktiens långsiktiga huvudtrend så bedöms även sekundärtrend, momentum, relativ styrka, relativ styrkans delta, sannolikhet till nära förestående köpsignal/säljsignal samt ett stort antal beteendevetenskapliga anomalier. Detta kombinerat ger en mycket effektiv och tillförlitlig bild över när en aktie uppfyller rätt förhållande mellan accepterad risk och förväntad avkastning, eller helt enkelt ‘rätt förutsättningar till ägande‘.

RANK är i sig självt inte något tajmingverktyg även om det till viss del tar hänsyn till nära förestående köp/sälj-signaler. RANK bör istället användas som ett informationsverktyg som berättar huruvida det är fördelaktigt att äga en aktie vid ett givet tillfälle eller ej.

RANK-funktionen redovisar aktuell rank i realtid under börsens öppettider för samtliga aktier vi bevakar (alla OMXS30-bolag, alla investmentbolag och ytterligare 150-200 utvalda bolag från Stockholmsbörsen vilka uppfyller eller har uppfyllt våra strikta fundamentala krav på exempelvis tillväxt, lönsamhet och stabilitet.

Olika sätt att arbeta med RANK

Som enskilt verktyg

RANK kan med fördel användas för att bygga upp och löpande hantera din aktieportfölj. Du bestämmer vid detta val portföljens ingående parametrar själv, såsom hur många aktier du vill ha i portföljen, dess vikt, fördelning mellan branscher och listor samt hur ofta du vill revidera portföljen och gå igenom dess innehav. Se nedan exempel alternativt våra modellportföljers regelverk för inspiration och stöd.

Exempel 1;

 • Enbart aktier med en RANK > +2 får ägas.
 • Portföljen skall bestå av 20 svenska aktier från Large Cap och Mid Cap.
 • Portföljen skall vara likaviktad med 5 % per aktie (+/- 2 %).
 • I det fall antal aktier som uppfyller villkor för ägande (RANK >+2) understiger 20 stycken hålls resterande procent i kontanter/räntebärande.
 • Portföljen skall revideras 4 gånger per år efter respektive rapportperiod vilket innebär slutet februari, maj, augusti och november.
 • Nyinvesteringar i form av löpande sparande allokeras vid respektive revideringstillfälle för att hålla ner courtagekostnader och transaktionsintensitet.

Detta är ett enkelt men effektivt sätt att alltid vara exponerad mot de aktier som har bäst förutsättningar och samtidigt ta hänsyn till bolagens kvartalsrapporter och skydda sig mot större individuella och marknadsdrivna nedgångar.

Processen blir att du initialt köper de 20 aktier som rankas högst (rank 3-7) från Large Cap och Mid Cap. Vid första revideringstillfället går du igenom portföljen och säljer de aktier som rankas lägre än 3. Du fyller på portföljen med aktier från Large Cap och Mid Cap som rankar högst (rank 3-7), med mål att alltid hålla 20 olika aktier i portföljen och en inbördes vikt om 5 % (+/- 2 %). I det fall det inte finns 20 aktier som rankar >+2 vid revideringstillfället håller du istället kontanter/räntor vilket blir din krockkudde i oroliga tider.

I kombination med en tajmingmodell

RANK kan med fördel användas i kombination med en tajmingmodell, exempelvis AVANCERAD vilket är Börssignaler: s aktiva signalmodell och modellportfölj.

Exempel 2;

Samma regelverk som i Exempel 1 men där sista punkten byts ut mot

 • Månadssparande allokeras löpande utifrån KÖP-transaktioner i modellportfölj Sverige AVANCERAD.

Som second-opinion

Du har redan gjort din analys över ett bolag, alternativt har du fått information om ett bolag du tycker verkar intressant. Innan du gör ditt inköp vill du få en objektiv åsikt för att säkerställa att du inte bara sett det positiva kring bolaget vilket är ett extremt vanligt misstag.

RANK kommer alltid ge dig en 100 % objektiv bedömning över bolaget och berätta för dig huruvida bolaget är fördelaktigt att äga eller ej samt om förhållandet mellan risk och avkastning är tillräckligt gynnsamt.

RANK betygsätter alla bevakade aktier i realtid under börsens öppettider och vid stängning varje dag bokförs aktuellt betyg.

Om du vill bolla ideér avseende hur du själv kan tillämpa RANK i din handel så tveka inte att kontakta oss!

Signalmodellen TREND har två typer av signaler:

 1. Huvudsignalen är den trendriktning som gäller för tillfället.
  KÖP = uppåtgående primärtrend
  SÄLJ = nedåtgående primärtrend
 2. Aktiv signal är en sekundär signal i TREND som vid osäkerhet i marknaden och vid ett eventuellt trendskifte växlar från KÖP till BEHÅLL samt från SÄLJ till BEHÅLL.

Uppåtgående primärtrend

 • Vid KÖP-signal initieras en position gentemot index, ex. via en indexfond, normalt Avanza Zero alt. XACT OMXS30.
 • TREND växlar vid osäkerhet från KÖP till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering mot index är tillåtet.

Nedåtgående primärtrend

 • (alt. 1) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och ny KÖP-signal inväntas.
 • (alt. 2) Vid SÄLJ-signal säljs befintligt innehav i index och en kort position gentemot index tas med 50% av tillgängligt kapital genom köp av instrumentet BLANKA OMX N. Detta ger en 50 % negativ exponering mot index vilket innebär att om index faller 1 % stiger instrumentet 0,5%, om index däremot stiger 1 % faller instrumentet med 0,5%.
 • (alt. 2) TREND växlar vid osäkerhet från SÄLJ till BEHÅLL. När TREND växlar till BEHÅLL iakttas försiktighet och ingen nyinvestering är tillåtet.

Verktyget RANK är framtaget för att vara ett enkelt verktyg för dig som investerare att ta redo på om en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

Med verktyget kan du både analysera din befintliga aktieportfölj med några få klick men även filtrera fram vilka aktier som uppfyller villkor för ägande just idag.

Verktyget SWING är en signaltjänst som är applicerad på följande marknader;

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA

Underliggande modell är kategoriserad som en “swing-modell” och arbetar således i sekundärtrend vilket innebär att positioner normalt hålls i 3-12 månader. Verktyget indikerar både tekniskt och statistiskt fördelaktiga köp- och säljtillfällen i bevakade index och kan användas både för att addera exponering (momentum) till en befintlig aktieportfölj eller som ett separat tradingverktyg. Modellen är anpassad för att handla med upp till 12x hävstång, då lämpligen i produkter med dynamisk hävstång, ex. Mini Futures.

Underliggande signalmodell i TREND analyserar och fastställer aktuell långsiktig trendriktning (primärtrend) för följande marknader;

 • Sverige,
 • USA,
 • Tyskland,
 • Danmark,
 • Norge

med fokusering på att ge tydlig information så tidigt som möjligt vid en potentiell trendvändning men samtidigt minimera antalet felaktiga signaler. Verktyget lämpar sig utmärkt för att justera exponering i långsiktiga portföljer såsom tjänstepension, PPM etc.

Modellen har historiskt gett sälj-signal enbart 10-15% från högsta notering (IT-krasch + finanskris).

Maximal risk vid investering enligt modellen är -25% då signalmodellen har en inbyggd stop loss. Som referens föll Stockholmsbörsen under IT-kraschen (2000-2002) med 73% och senaste vid finanskrisen (2007-2008) med över 58%.

Behöver du personlig hjälp? Chatta gärna med oss!

De flesta frågor besvaras oftast enkelt via chatten. Vi är också nästan alltid tillgängliga, skulle vi mot förmodan inte vara det återkopplar vi via e-post.